น.ส. สุกัญญา ชำนาญ

Miss Sukanya Chamnan, 542135

สถานที่ทำงาน

เทพสถิตวิทยา

ระดับการศึกษา

ป.บัณฑิต

สาขาวิชา

ฟิสิกส์

วิชาที่สอน

ฟิสิกส์