รุ่นที่ 9

น.ส. กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน

กาญจนดิษฐ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ ทุมนัส

คึมใหญ่วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สุขใจ

ภูกระดึงวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง กนิษฐา มูลสาร (ชื่นตา)

เมืองกลางประชานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กนิษฐา โนนสูง

กำแพง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กมล สุขไมตรี

เคหะชุมชนลาดกระบัง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กมล แก้วอ่อน

สิงห์บุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง กมลกาญจน์ บรรทร (นพโสภณ)

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 313

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กมลทิพย์ ชมชาติ

วัดสังฆวิถี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรกช วิจิตรสงวน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง กรรณิกา อัมภรัตน์ (ศรีอินทร์)

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤติน (สรพล) วรรณเกษม

บ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา พันธ์สวัสดิ์

นาโปร่งประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา เหล่าเขตกิจ

หนองกรดพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษดา คำมาบุตร

แม่เจดีย์วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กองกาญจนา บุดดาวงค์

ตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ

นาน้อย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง

บ้านเบิกวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กัมปนาท ดอนลาว

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย กัมปนาท สุขนิตย์

พิษณุโลกพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กัลยา ยิ้มละไม

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง กาญจนา ยอดมาลี (ชูรัตน์)

โนนค้อวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. กาญจนาวดี ภูมิผล

โนนกอกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กานดา พงศ์นภารักษ์

ฝายกวางวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กานดา แพงขะ

บ้านซับตะแบก

ชีววิทยา
ป.โท

นาย กิติภพ ทองเปาว์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กุณฑลี ไชยสี

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง กุสุมาลย์ สมประสงค์ (บุญจอง)

นาโปร่งประชาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา อยู่สุข

บ้านลำตะคร้อ

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม (จิตร์ไทย)

มีนบุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญใจ ระดาพันธ์

บ้านผาแก้ว

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. คณิตา แก้วทา

โคกม่วงประชาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย คมพิเนต อู่เจริญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต แซ่โฮ่

จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย คำนวน แก้วคำสอน

พังโคนวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. คำปัน พุทสะท้าน

จตุรมิตรวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง คำไพย กำพรม (พานุสี)

เอราวัณวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จงจิตร เทียมทัด

บ้านหนองเชือก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จรัสศรี อังศุภนิช

สภาราชินี 2

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง จรินทร์ยา นาคบุตร (นวลเพชร)

วัดสถิตย์ชลธาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันจิรา เขียวชะอุ่ม

บ้านห้วยน้ำขาว

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ประภา เตจาคำ

ทาขุมเงินวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์เพ็ญ มาศแสน

สามชัย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา นามโชติ

บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จารึก ขจรเจริญศักดิ์

ปทุมวิไล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จารุณี มุระ

บางขุนเทียนศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จารุวรรณ เยาว์จุ้ย

ไชยาวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินดา พราหมณ์ชู

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

เคมี
ป.โท

น.ส. จินตนา วงศ์ต๊ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จินตนา แก้วสิงห์

บ้านโพนแพง

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จิรวดี ไทยสงคราม

บ้านมะยาง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จิระพา สุโขวัฒนกิจ

หาดสำราญวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จิราพร วงศ์พลวรรณ

ราชประชานุเคราะห์ 34

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จิราวรรณ เกษทองมา(กองทุ่งมน)

ลำทะเมนไชยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จิราวุฒิ ภู่สำอางค์

บ้านน้ำรอบ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จีรศักดิ์ ยาโน

บ้านสะพุง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จีระนุช สงพูล

สวรรค์อนันต์วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จีราภรณ์ มิ่งขวัญ

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑาทิพย์ สิงห์โห

บ้านหนองนากวางอั้น

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑามาศ อนันเต่า

แก้งคร้อวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑารัตน์ วงค์ขัติยะ

วังทรายขาววิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ฉัตรชัย หนูเพชร

ควนเนียงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉัตรวลัย ทรงความเจริญ

สามโก้วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ชฎาภรณ์ สกัลยา (แสงปาน)

วังวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกนาถ ชื่นมณี

น้ำพอง

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ชนธิชา ฉายาวาศ (ปะนัดโส)

เทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)

เคมี
ป.โท

น.ส. ชนม์ชนก เดือนฉาย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาง ชมพูนุช ดวงจันทร์ทิพย์ (เสนา)

วัดบุคคโล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชมภู มูลวงศ์

นาแกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชลนที อักษรประดิษฐ์

สมุทรสาครวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลฤทัย ทวีแสง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ชลิตา ละเลิศ (ทักษิณกานนท์)

นาเยียรัชมังคลาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลิตา ชีววิริยะนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชวนชม พอใจ

บ้านหลวง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนพิศ คณะพัฒน์

บ้านนาเจริญ

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ชวนี สุภิรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชวิศ (เสรี) สมบัติวงค์

บัวเชดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาลย์ (ดวงใจ) กองสุข

ดอนแรดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว

พร้าววิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชัยมงคล ขำคม

แวงพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยยุทธ ศศิธร

มัธยมโพนค้อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญชัย ทำสะอาด

บ้านนาชุม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชาญณรงค์ หวานใจ

ปทุมราชวงศา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาลี ครองศักดิ์ศิริ

มัธยมวัดดุสิตาราม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชำนาญ ชวดชูโต

เทศบาลชุมชนป้อมเพชร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชินานันท์(สายัณห์) พลแพน

บ้านคลองแอ่ง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

ร.ต.หญิง ชื่นกมล เลิศวิทวัสกุล

เตรียมทหาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชุติวรรณ บุญศรี (กล้าหาญ)

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชุติเดช (ณรงค์ศักดิ์) ด้วงหนองบัว

วัดห้วยแห้ง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุทิวา ถุงทอง

วัดคีรีวง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุลีพร สืบสิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์

วัดโนนสภาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฑิฆัมพร รัตนบุรี (โตสำลี)

วังหินวิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาง ณปภัช (เสาวลักษณ์) รู้สมกาย (พิมพ์ดี)

มัญจาศึกษา

เคมี
ป.โท

นาย ณภัทร(ไพศาล) ศิลปศร

โตนดหลวงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>