รุ่นที่ 8

นาย กรีฑา แก้วคง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย กฤษกร ปาสาใน

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษลดา (ปวีณา) ชูสินคุณาวุฒิ (แม่งมา)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กวิน เชื่อมกลาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัญญารัตน์ โคจร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เคมี
ป.เอก

น.ส. กาญจนา จรัญศิริไพศาล

จตุรมิตรวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย กิจติ รอดเทศ

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติพร อาพา

ชุมแพศึกษา

เคมี
ป.โท

น.ส. กิติยา ทองแกมนาก

แคมป์สนวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ก่อกิจ ธีราโมกข์

สันติราษฎร์วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ขวัญชนก กัญทาทอง

ทหารอากาศอนุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ขวัญเรือน เสวกวรรณ์

ลานสักวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญใจ ภาสพันธ์

ราชวินิตบางเขน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย คฑาวุธ เสียงล้ำ

โพธิ์ไทรวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. คำสอน สีเพ็ง

บ้านโสกแสง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง จงดี ต่อต้น (วัฒนราช)

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพล งามแม้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพันธ์ พิรักษา

นางรอง

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย จัตุพงศ์ ศุภศรี

กัลยาณีศรีธรรมราช

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จารุณี ภูอาศัย

ห้วยเม็กวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จินดารัตน์ แย้มวงษ์

สิงห์สมุทร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง จินตนา คำสอนจิก (สุพรรณคำ)

บ้านเขาน้ำโจน

เคมี
ป.โท

น.ส. จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จิรศักดิ์ ยุติรักษ์

บ้านสว่างใต้

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีระวรรณ เกษสิงห์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ชนกวรรณ ไชยศร (รักสีนวล)

ทุ่งสง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชราวุฒิ พีระธรรม

โพธิแสนวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชำนาญ พิมพ์ตรา

เน็ตตี้คูเมน 2 ช่องเม็ก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชุติชล ทรวงกำเนิด

วชิรบารมีพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ชุลีจิต ชมมาก(ปะติเพนัง)

บ้านหนองผง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชูศักดิ์ โสชะรา

เมืองสรวงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ฑิฆัมพร ก้อนคำ

กันทรารมณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณราภรณ์ บุญกิจ

หล่มสักวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล โยธาธิติกุล

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐรดา (วรรณพร) แซ่เชื่อง

ละอายพิทยานุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ดนัย พันธ์ขาว

บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ดนัยรัตน์ กาศเกษม

สรอยเสรีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ดารูณี แวมามะ

บ้านบางปู

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทวีชัย ดวงผุย

คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทศพล ขุนคงเสถียร

อนุราชประสิทธิ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศณี วรเพ็ชร์

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ เหมอารัญ

วิเชียรชม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ แซ่ขอ

พระราชทานทับละมุ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน(สมประสงค์)

หาดใหญ่วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์

กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนา ไม้หอม

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนิสสรา พินิจมนตรี

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธวัชชัย มีสะอาด

พนมดงรักวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

กรรณสูตศึกษาลัย

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ธานี บุษผาคร

ปราจิณราษฎรอำรุง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธิดารัตน์ ทองดี

บ้านโคกสำโรง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธีรพล คำหล้า

นครศรีลำดวนวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. นภัสวรรณ ลำดวน

สตรีนนทบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง นริศรา ดอนพรทัน (ภูบรรทัด)

ยางตลาดวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. นวลักษณ์ เกิดกอบ

เมืองพังงา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย นัฐพล นพเก้า

ตราษตระการคุณ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นันทิณา นาควิจิตร

ท้ายเหมืองวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง นันธิดา เลื่อมใส

โพธิ์ทองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. นาถศิริ มุพิลา

มัญจาศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นิภา จันทร์อ่อน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. นิสา พันละภะ

สตรีภูเก็ต

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. นุชจรี นาคเสนา

วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. น้ำค้าง จันเสริม

กู่สวนแตงพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย บรรพต คงตรง

สามเสนวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บังอร โพธิจันทร์

หนองไหลคึมน้อยวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บัณฑิต วินิจธรรม

ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง บัวผัน บรรยง (แก้วปัน)

บ้านซำมูลนาก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย บุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง

สายน้ำผึ้ง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฐมาภรณ์ สานุกูล

ในเมือง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ปทุมพร พลศักดิ์(เบ้าทอง)

ขุขันธ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ประจักษ์ ทามี

บ้านดอนกลาง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภัสสร เบ้าชารี

หล่มเก่าพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ประสงค์ เลิศสมบัติพลอย

เวียงเจดีย์วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ปรีชา พรมมา

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ปัญจาภรณ์ (ศิริพร) ตันทนิส (โชติแก้ว)

เทศบาลพิบูลสวัสดี

เคมี
ป.โท

น.ส. ปาริชาติ แสนนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย ปิติภูมิ เอี่ยมสม

มัธยมวัดบึงทองหลาง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปิยะพร จูฮุ้ง

วัดเชี่ยวชาญกิจ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปิยะมาศ บุญประกอบ

วัดบวรนิเวศ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. พรรณทิภา ทองนวล

สตรีภูเก็ต

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง พรรณี หอมทอง (นิ่งแนน)

วังหลวงพิทยาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. พัชยา สบบง

เทศบาล 1 วัดพระงาม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เคมี
ป.เอก

นาย พัศรินทร์ทร ม่วงศรี

ศึกษาสงเคราะห์เลย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง พิฌาณิกา ไทยจินดา

นราธิวาส

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พิพัฒน์พงษ์ (เสนาะ) สาจันทร์

เทพลีลา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พิมนิพา แว่นถิ่น

ศรีบุณยานนท์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พิมพร ผาพรม

ท่าคันโทวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภานุมาศ บุญสมร

เชียงของวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ภิรมย์ เชนประโคน

มหาวิทยาลัยมหิดล

เคมี
ป.เอก

นาย ภูวกฤต (สุทัศน์) ใจหอม

บ้านดงเมย

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ภูษิต กวางทอง

บ้านวังเลียง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. มลฤดี ภูยิ่ง

สหัสขันธ์ศึกษา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย มังกร โสส้มกบ

โนนกอกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย มานพ ตนุเลิศ

เบญจมราชูทิศราชบุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ยุทธชาติ ไชยบุตร

สันติวิทยาสรรพ์

คณิตศาสตร์
ป.โท
[12 3  >>