รุ่นที่ 7

นาย กงจักร กองน้ำ

จิตรลดา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลชนก (สุพัตรา) ทับทอง

วัดพร้าว

ชีววิทยา
ป.โท

นาง กรฎา โถวสกุล(ศรีทองจรัสกุล)

เทศบาลวัดอุปนันทาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรภัคมน (เสทียน) วึกประโคน

สูงเนินพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กฤษณาพร (กฤติยา) สายรอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย กันตพิชญ์ (ธนา) ปัทมารัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กัลยณัฐ (ศินีนาฎ) แสงสุริยา

นาดูนประชาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กัลยา แสนสุริวงค์

กุสุมาลย์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยาณี พันโบ

สตรีนนทบุรี

เคมี
ป.เอก

น.ส. กาญจนา เสริมใหม่

บ้านนาทม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง กาญจนา โสภณศักดิ์ (สุขารมณ์)

วัดทุ่งหลวง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง กานดา ธีรตระกูล (แก้ววงวาล)

บ้านแม่ตูบ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติมา พันธ์พฤกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย กีรติ กุลบุตร

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลธิดา เล่งกิ้ม

เทศบาลวัดป้อมแก้ว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขจรรัตน์ ลิมปานนท์

มัธยมประชานิเวศน์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต แป้นหมึก

เมืองสุราษฎร์ธานี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จรัสเดช ชัชวาลย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย จอมศักดิ์ ปลอดภัย

สะนอพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง จารุภา(นงค์ลักษณ์) หิรัญคำ(โสใหญ่)

ชุมชนหนองกุงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จิตติมา คงเมือง

ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จิตติมา ดมหอม

สงวนหญิง

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จิราพร ศิริรัตน์

รัษฎา

เคมี
ป.โท

น.ส. ชนันธร (นฤมล) เมืองอยู่

วัดดอนพัฒนาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวัลลักษณ์ บุญเทียม

ราษฎร์สามัคคี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ชัยยนต์ นนทมาตย์

นาไคร้พิทยาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยรัตน์ เพ็งสีแสง

อนุบาลบ้านม่วง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร

บ้านสำโรงเกียรติ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชานน คุรุบรรเจิดจิต

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชินวัตร นามแสน

อำนาจเจริญ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ชื่นจิต แสนสุด (ติ๊บเต็ม)

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ซะรีฟะซ์ อูมา

สุวรรณไพบูลย์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาง ณัฐชลิดา(ลำไพ) ประกิ่ง(งอยภูธร)

กุสุมาลย์วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงดาว วาณิชประดิษฐ์(ปินตา)

วัดบวกครกเหนือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทัชยา อุดมรักษ์(กองน้อย)

บางลายพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ บุญโย

ประโคนชัยพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ธัญชนก(ตุ๊กตา) มีพยุง(จันทร์ดวง)

วัดโบสถ์ศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ธิติมา อุดมพรมนตรี

พัฒนานิคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธิติยา บงกชเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. นงค์เยาว์ นามไธสง

กู่สวนแตงพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง นพรัตน์ ครุฑเกิด(สุตะคาน)

ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง นวรัตน์ มีนาม(งามลออ)(ลี้ธนะรุ่ง)

วัดกลางคลองวัฒนาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง นันทรัตน์ แก้วไกรษร (อุทรักษ์)

โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง นิตยา ภูผาบาง(ไชยเชษฐ์)

ชลกันยานุกูล

เคมี
ป.โท

น.ส. นิภาพร จิตรเที่ยง

ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย นิรุต มีเกิด

บ้านไร่พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย นุสรณ์ อ่อนทอง

นราสิกขาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. น้ำค้าง แสงศรีจันทร์

เชียงคำวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย บดินทร์ โพธิเวชกุล

ดอนพุดวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประทาน สุขจันดี

โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ประภา สมสุข (คำเอี่ยม)

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์

กำแพงเพชรพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ปราณี คำภิระ

สาหร่ายวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ปรีชา ลาภมาก

เมืองบัววิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปรียาดา (ปรียาภรณ์) ทะพิงค์แก

บ้านสันป่าสัก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปิยนันท์ อักษร

วัดหนองนา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พจนารัตน์ อำไพฤทธิ์

ตะโหมด

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย พนมยงค์ แก้วประชุม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนาวรรณ พุฒถนอม

บ้านนาสาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนิดา ถาวรานุรักษ์

พัทลุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ รินไธสง

บ้านวังหิน

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรพิมล การะเกตุ

บ้านหนองแขม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรรณธิภา บุญศิลป์

ลานสักวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรัตน์ดา พนมเขต

หนองกราดวัฒนา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พัชรณัฎฐ์ (ยุพา) กุมภาว์

บ้านเขว้าวิทยายน

เคมี
ป.เอก

น.ส. พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์

วัดพิชัยยาราม

เคมี
ป.เอก

นาง พิกุลทอง กุลชาติ (อัฐนาค)

สกลราชวิทยานุกูล 2

เคมี
ป.โท

นาง พิชญา หมทอง(ศรีศักดิ์)

บ้านหนองปิงโปง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พิมพ์พร ดวงตา(ปทุมวัน)

กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง พิราวรรณ เอกรินทร์(แก้วมาก)

นราธิวาส

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต (พรหมสี)

บ้านท่าสว่าง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรวดี (ประภาศรี) หาดแก้ว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.เอก

นาย ภานุวัฒน์ บุตะมี

บ้านตะเคียนราม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภานุวัฒน์ สมวงศ์

หนองบัวปิยนิมิตร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. มนสิกานต์ ยุกติชาติ

เขลางค์นคร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย มานะ ทีคลัง

จันทรุเบกษาอนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย มุนี กุลชาติ

สกลทวาปี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ยศวัฒน์(วัฒนา) พาผล

ขอนแก่นวิทยายน

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ยุพาพักตร์ คล่องดี (นีระพจน์)

อุบลรัตน์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย รักชาติ กลิ่นกล้า

มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลดารัตน์ สงวรรณา

บ้านธรรมเจริญ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ลำพูน หามฤทธิ์

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย วงค์ณภา แก้วไกรษร

โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย วงศ์พันธ์ (คำพันธ์) เวียงนนท์

บึงมะลูวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย วรพงศ์ จันทรสาร

สวัสดิ์รัตนาภิมุข

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง วรรณภา ชื่นนอก (วงศ์เสน)

ทุ่งโพวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. วรรณวิภา สินมา

สิงห์บุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. วรรณา ทองมณี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. วรรณี เริงศักดิ์

สวีวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย วรวิทย์ ไชยวงศ์คต

เจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คำอนุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย วัชรินทร์ คล่องดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. วัชรี เกษพิชัยณรงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. วันดี ขามประโคน

มัธยมประชานิเวศน์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. วันเพ็ญ ประทุมทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เคมี
ป.เอก

นาย วายุ ฤดีณัฐทรัพย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง วาสนา จันทร์อยู่ (พิมบำรุง)

ตะกุกใต้ศึกษา

เคมี
ป.เอก

นาย วาโย ปุยะติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์
ป.โท
[12  >>