รุ่นที่ 6

น.ส. กชกร เถรว่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง กนกวรรณ รอดท่าไม้ (ตันติธีระศักดิ์)

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กนกเรขา รักษ์ชนม์

คลองลานวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐา รัตน์น้ำหิน

ยาบหัวนา

เคมี
ป.โท

น.ส. กมลนุช ไชยมัชชิม

ศึกษาประชาสามัคคี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรประภา สระแก้ว (ลูกจันทร์)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.โท

นาย กรุง(กิตติ์ดนัย) แจ้งแสงทอง

หนองเสือวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง กฤติยา เดี่ยวพิทักษ์สกุล (เกษแก้ว)

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง กวิสรา (รุ่งรวี) ศรีศักดา

เตรียมอุดมศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา จันทร์ฟุ่น

พระธาตุพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา ตุ่นคำแดง

แม่ปะวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เคมี
ป.เอก

นาย กิตติชัย แผ่นจันทร์

หนองแวงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติยา เจนกิจ

จักราชวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญฤทัย มาระโภชน์

บ้านบึงตะกู

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. คณิตา(คมขำ) จันทวงษ์

หนองแค(สรกิจพิทยา)

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จตุพร พิณแก้ว

กะเปอร์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จตุรภัทร (วุฒินันต์) ประทุม

คำนาดีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ

ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จันจิรา จุลรังสี (เครือกลัด)

ทุ่งกะโล่วิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. จันทร์เพ็ญ ทวนขุนทด

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง จารุณี รัตนพาหิระ (ถนอมสัตย์)

ชลราษฎรอำรุง

ชีววิทยา
ป.โท

นาง จารุวรรณ เสียงไพเราะ(ทวยมาตร)

เกษมสีมาวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จำนงค์ กรุพิมาย

ทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จำเนียร เงางาม

โคกตะเคียนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพร แป้นน้อย

บ้านทุ่งนาวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จิราภรณ์ ยศน่าน

บ้านหนองเงือก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภรณ์ สุดสายเนตร

มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑาทิพย์ คำตีด

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จุฬาลักษณ์ พนาลิกุล(บัวไชยยา)

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฉัตรธิดา(แจ่มศิริ) ชัยโพธิ์ศรี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์ (จูมโสดา)

บ้านไร่วิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ชญานิศ(พรพิรุณ) ฟูประทีปศิริ

พิชัยรัตนาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนันท์ธิดา (ศุภนุช) ประพิณ

ชุมชนบ้านแม่ตืน

คอมพิวเตอร์
ป.เอก

นาง ชนิตกานต์(บานชื่น) คำวัน (สงสอาด)

นาจะหลวย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัย แก้วหนัน

บ้านชะอวด

เคมี
ป.โท

นาย ชาคริต โชติอมรศักดิ์(สุราอินทร์)

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชาตรี วงค์สายสิน

ช่องแคพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชำนาญ เพริดพราว

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติมา ก้องศิริวงศ์

พนมเบญจา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ช่อเพชร ครองรักษ์ (สิทธิกูล)

มวกเหล็กวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น

วัดอภยาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ญาณพัฒน์ (วิโรจน์) พรมประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. ญาใจ ใจสุข

คำป่าหลายสรรพวิทย์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฏรินทร คงมณี

พรุพีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฐิติมา ผ่องแผ้ว

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ณรงค์ ขัดคำ

ตรง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฎยา สุริยนต์

สามัคคีวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณัฏฐ์(ธรรมนูญ) ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ณัฐกรณ์ ผิวชื่น

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ดร ศรีสวัสดิ์

เนินยางประชาสามัคคี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ดวงพร มูลป้อม (เจริญมาก)

บ้านด่านลานหอยวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงเดือน พิณสุวรรณ์ (สุวรรณจินดา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. ดุษราภรณ์ ชูเสน

จันทรุเบกษาอนุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ตอเละ ตาเยะ

บ้านโต๊ะชูด

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ถาวร เรืองบุญ

เชียงใหม่ประชานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ทวิต โม้ทองศรี

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

เคมี
ป.โท

นาย ทัศนัย ชำนาญเพชร

นครสวรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทิพมาศ กลทิพย์

ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทิพวรรณ รังไสย์

พะทายพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิวาพร ชำนาญเอี่ยม

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนัดดา คงมีทรัพย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธนากฤช (พิชญานิน) (แดง) ครุเจนธรรม (แซ่เตียว)

ไตรมิตรวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ธัญญารักษ์ นาคยา

สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ธิดารัตน์ แก้วทิพย์

แม่ปะวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์

ราชดำริ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธีระวัฒน์ สุระศร

ตานีวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธีระศักดิ์ พรมลาย

บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย นพดล แกมเพชร

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.โท

นาย นพวงศ์ อุปลา

ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย นพสถิตย์ เส้งสุย

ดอนสักผดุงวิทย์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นันทนา ทัพทะมาตย์

คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. นันทนา ลูกจันทร์

นาสนุ่นวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. นันท์นภัส (มัลลิกา) พรมโสภา

กุดดินจี่พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. นาจรี ถือศิลป์

เพชรพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย นาวิน กาวี

ถ้ำปินวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย นิกร ทะวะลี

ดูกอึ่งประชาสามัคคี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง นิตยา วงศ์หลวง (พิมพ์สวัสดิ์)

ไกรภักดีวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง นิตยาพร กินบุญ (ไชยขันธ์)

ภูเวียงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.เอก

นาง นิภาพร กาญจนะ (พานวล)

วังไทรวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. นิภาพร ทองงา

แคมป์สนวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. นุชจรี ป้องพาล

บ้านท่าตูม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง นุชนาท สิงหา(โพธิ์ศรี)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง น้ำค้าง ผลินยศ(พรมพิงค์)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. น้ำทิพย์ รัตนาวงศ์ไชยา

ศึกษาต่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บัณฑิต กาละภักดี

นครสวรรค์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง บัณฑิตา ปิ่นหอม (อำพันธ์)

กระแชงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

มหิดลวิทยานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง บุญถิน(บญฐิตา) ศรีภา (บุตรจินดา)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย บุญเลี้ยง จอดนอก

บ้านหัวบึง

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. บุษกร ปนสันเทียะ

หนองบัว

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. บุษบา สืบสิงห์

ประชาพัฒนา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปทุมมา แสงรักษ์

ธัญรัตน์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ปรมะ(จิตติ) บุญเขื่อง

ศึกษาต่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปรมินทร์ แก้วดี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประณมพร บุญสุข

บ้านนาคำ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ประนอม จะปิน

เมืองเชลียง

เคมี
ป.เอก

นาย ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4  >>