รุ่นที่ 5

นาง กนกวรรณ ชุนถนอม (วงษ์สวัสดิ์)

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง กรชนก เลิศรุ่งเรืองชัย (จินดาอินทร์)

หนองหญ้าไซวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง กรรณิการ์ อ่อนน้อม(ชัยชาญ)

บ้านปราสาทเบง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กฤษณา โลหการก

ป่าไม้อุทิศ 4

เคมี
ป.เอก

นาย กษิดิศ (เศวต) ศิริเมฆา

นางรองพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กัญญารัตน์ วัดสิงห์

บ่อยางวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. กัญญาวีร์ (สุกัญญา) ชายเรียน

เฉลิมขวัญสตรี

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง กัญนิกา วรรณทวี (พิมพ์ทอง)

บัวเจริญวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กัมปนาท สุขสงวน

บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กัลญา ซื่อตรง

วัดกำแพง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยกร(ศรวณีย) สุขขุม

สามโก้วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กาญจนา คงเอียด

บ้านอรุโณทัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง กาญจนา ทวนวิเศษกุล (เกษร)

ภูเวียงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กาญจนา มหาลี

บ้านนาเรือง

เคมี
ป.โท

น.ส. กาญจนา เจียรติ้ว

กระแสสินธุ์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง กาญจน์จุรี หมีดหรน (นุ้ยเด็น)

ท่าแพผดุงวิทย์

เคมี
ป.โท

น.ส. กานจนา ยะตั๋น

เคมี
ป.โท

นาย กิติพล นวลทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย กิติศักดิ์ บุญขำ

มหิดลวิทยานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กุลธิดา นุกูลธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคมี
ป.เอก

น.ส. กุสุมาลย์ สุดวิไล

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ (วงศ์ใหญ่)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย คงศักดิ์ ขานทอง

น้ำหนาววิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง คอดารียะห์ เสกเมธี (เจะเด็ง)

ชุมชนบ้านปาตา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จงกล ทะยะ

บ้านห้วยผึ้ง

เคมี
ป.โท

นาย จตุรงค์ บุญเสือ

พิชัย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จรรยา ดาสา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เคมี
ป.เอก

น.ส. จริยาภรณ์ บุญเฉลียว

บ้านนาจาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จริยาวดี คำแสน

สวงษ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันจิรา เตารัตน์

ละลมวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง จันทร์ดา ชัยสุรินทร์(สุยะตา)

บ้านหนองห้วยฝาด

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง จารุวรรณ ศรีน่วม(มากวิสัย)

โสตศึกษาเทพรัตน์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ

นครสวรรค์

เคมี
ป.โท

นาย จำเนียร เนียมจันทร์

สามเงาวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง จิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุล (กะสงค์)

ดงขุยวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง จิรฐา (รัตน์วรรณ) เจริญสลุง (วงษ์ท้าว)

พิบูลวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

นาง จิรภา แสงสิทธิ์ (ขันติพรพนา)

ราชประชานุเคราะห์ 34

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง จิรันธนิน (สุกัลญา) คงจีน

เนินพิทยาคม

เคมี
ป.เอก

น.ส. จิราพร สุขเอมโอษฐ

วิทยาลัยช่างศิลป์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภร คำอินทร์

อนุบาลลานสัก

เคมี
ป.โท

น.ส. จีรวรรณ โพธิ์ชัย(ปานนูน)

เพชรละครวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑารัตน์ อบเชยเทศ

ท่าช้างวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. จุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ

โคกสีวิทยาสรรค์

เคมี
ป.โท

น.ส. จุรีรัตน์ จวงสมุทร

นาดูนประชาสรรพ์

เคมี
ป.โท

ดร. ฉัตรชัย เครืออินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฉันทนา กองจันดา

เขาฉกรรจ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉันทนา ทองหอม

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉันทนา แก้วโกมล

มัธยมวัดหนองจอก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชณิตา(พรรุ่ง) สามัญตระกูล(วิมลจิตรสอาด)

ลาดยาววิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชนัญญา ธัญญพันธ์

ยางวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญณรงค์ โยธาพันธุ์

มณีเสวตรอุปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ชาตรี ฝ่ายคำตา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคมี
ป.เอก

นาย ชิด วงค์ใหญ่

วัฒนานคร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ชุลีกร ชะพลพรรค(จักรแก้ว)

บ้านป่าบง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ชูใจ จิตอามาตย์(ไชยฮัง)

ชุมชนบ้านหนองบัว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฐิตารีย์ (อารี) แสงสุวรรณ (จันทร์ทรา)

บ้านอรุโณทัย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง ฐิติยา อัลอิดรีสี

บ้านบางปู

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ฐิติวัฒน์ จัดดี

บ้านผาเวียง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณภัสชนันท์ (กาหลง) ต่ายครุธ

บ้านยี่มุ่ย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข

ภูผาม่าน

เคมี
ป.โท

นาย ณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์

บางสวรรค์วิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณัฐกฤตา แพงพิพัฒน์

มัธยมประชานิเวศน์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ณัฐธยาน์ (อำพาภรณ์) มั่นหมาย (ตาทิพย์)

บึงสามพันวิทยาคม

เคมี
ป.เอก

น.ส. ณิชัชฌา (นิธิรัตน์) อาโยวงษ์

หนองหว้าพิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ดรุณี เก้าเอี้ยน

ปะเหลียนผดุงศิษย์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ดลฤทัย ศรีทวีกาศ

วังกระแสวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงดาว ชนะฤทธิ์(พละสุข)

โคกเจริญวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ กีรติจันทากุล(ทองปลิว)

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดารณี ปานทอง

ราชประชานุเคราะห์ 33

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ดาราณี ห้วยจันทร์

บึงบูรพ์

เคมี
ป.โท

นาง ดิษฐ์ลดา ปันคำมา (ปวงฟู)

ราชประชานุเคราะห์ 22

เคมี
ป.โท

นาย ดุสดี เปียกบุตร

พนมเบญจา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ (เครือทอง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาง ทัศนีย์ คงดี (พุ่มจำปา)

บางบัวทอง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ เนตรประโคน

บ้านบุวิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ธนิตา ชาติวุฒิ

สวรรค์อนันต์วิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน

อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ

เคมี
ป.โท

นาง ธัญลักษณ์ วุฒิคุณ (อินรายรัมย์)

กาวิละวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

นาย ธานี ดิษประภัส

บ้านคลองแห้งวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธานีวิทย์ (ธานี) กิตฐิติพงศ์ (จันทร์นาง)

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

เคมี
ป.เอก

นาง ธิดา นามสุโพธิ์ (เส้นเศษ)

บ้านหนองชุม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ธีระ(ปัญญา) วรรณเกตุศิริ(สาแก)

พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง นงนุช โนนคู่เขตโขง (จันทะพา)

ประจักษ์ศิลปาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นงลักษณ์ ทาประโคน

ปะคำพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย นนทศักดิ์ ศรีน่วม

บ้านยี่มุ่ย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย นพคุณ แงวกุดเรือ

บ้านแฮดศึกษา

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย นรินทร์ มูลศักดิ์

วัดโพรงมะเดื่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง นวรัตน์ แจ่มจำรัส (มณีแก้ว)

บ้านหมี่วิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. นัฐพร ดีก่อผล

ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง นัทธมน (กาญจนา) อักษรทับ (รินมูล)

แจ้ห่มวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นัทวัล แต่งงาม

วัดปลายนา

เคมี
ป.โท

น.ส. นันทนา โพธิ์ทอง

คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. นันทยา ไตปลา

บ้านเขาวง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นันทรัตน์ เครืออินทร์ (พึ่งแพง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. นันทิตา วงศ์หวุน

โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง นิตยา ส่งศรีสุข (ผลประดง)

สำโรงวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นิภาพร สายวงค์ (จันเสนา)

สูงเม่นชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง นิภาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์(พ่วงจาด)

สมาคมเลขานุการสตรี 1

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นุชจริน อุชชิน (คูณสวัสดิ์)

บ้านม่วงนาดี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4  >>