รุ่นที่ 4

นาง กานดา (สิริรัตน์) เขื่อนเพ็ชร (ไชยมาลา)

วชิรป่าซาง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จีรวรรณ อุปมาณ

มหิดลวิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชาญณรงค์ ปานเลิศ

ลาดยาววิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติมา ดิษฐ์ประสพ

บ้านจันทร์หอม-ตาเสก

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณิวุฒิ จงสร้อย

โนนสะอาดวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ดวงนภา สนศิริ(สมพงษ์)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร อาทะเดช

บ้านห้วยต้ม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร เปรมพลอย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ธันยาภรณ์ กองสิงห์ (อินทมาตร์)

วัดพนมเศษ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์

การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งช

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย นคร จันละ

มหิดลวิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง นภาพร บัวทอง (เขวาลำธาร)

ลืออำนาจวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง นาริน เงินบำรุง (บุญชู)

อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. นิฐิกานต์ (สมคิด) คิมอิ๋ง

มหิดลวิทยานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย นิพล ธาราช

นครบางยางพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. นิพาภรณ์ ส่งเสริม

เดชอุดม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง นูรีย์ สาเมาะ (ยีดะหมะ)

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย บรรพต อินทรารัตน์

จอมทอง

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ประยูร ภูแข่งหมอก

บ้านเนินถาวร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประเสริฐ ห่วงตุ่น

บ้านแม่ตะละ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปิ่นเงิน ทาสุวรรณ

นาเฉลียงพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พรรณทิพา ภูแข่งหมอก

บ้านเนินถาวร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พรรณทิพา เขื่อนเพชร (อินธิมา)

บ้านหนองเขียว

เคมี
ป.โท

นาย พลกฤษณ์ รินทรึก

นาจะหลวย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย พลนพ น้อยหลุ่น

หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรียา ผาจันดา

นาด้วงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. มนต์ฤดี ยอดโพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย มนูญ ทิตย์วัลลี

นิคมพัฒนา10

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. มยุรา เมืองขวา

บ้านเข็กน้อย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รมิตา พิมพะไสย์

อนุกูลนารี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนี ศรีพันธ์ลม

ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. รินนา อิ่มสิน

บ้านบึงเฒ่า

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รุนนี ศรีภูธร

บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รุ่งอรุณ ชิตมนตรี

บ้านทุ่งหันตรา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดา จัดเครือ

บ้านหนองหิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ลำดวน ฟองธิวงศ์ (คำแคว่น)

บ้านสบมาง

เคมี
ป.โท

นาง วัชราภรณ์ ธีระสาร (สังคมกำแหง)

บ้านเชียงดา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย วัชรินทร์ โตขาว

สภาราชินี 2

ชีววิทยา
ป.โท

นาย วินัย หน่อนาง

บ้านวังแช่กลอย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ศิริจรรยา กมลวิบูลย์

เสนางคนิคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ศุภกิตติ์ ทองสี

อนุบาลราชบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ศุภชัย รัววิชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมพร บัวประทุม

มหิดลวิทยานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. สมาพร จันทพันธ์

บ้านลุมพุกคลองแก้ว

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สันติ จั่นผ่อง

ธัญบุรี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง สิริรัตน์ เที่ยงดี (จันคำ)

บ้านบึงกระจับ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สุคนทิพย์ ขวัญแก้ว

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สุธางค์รัตน์ อ่อนขำ

ศรีมงคลวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง สุนันทา จันทร์วิเชียร (พวงทรัพย์)

บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย อดุลย์ หาญวังม่วง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย อนุสรณ์ เปรมพลอย

นิคมพิมายศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง อรสา อุเหยะ (หมะจิ)

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง อรอุมา ลักษณะทอง (แก้วยา)

นิยมศิลป์อนุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย อัครวิชช์ เชิญทอง

บ้านบุมะกรูด

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง อัญชลี กองเงิน (บุญธรรม)

บ้านใหม่หนองบัว

เคมี
ป.โท

นาย อาทิตย์ สีบุญ

คำเขื่อนแก้ววิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย อุกฤษฏ์ สมเนตร

บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกษร อาจหาญ

บ้านร่มเกล้า

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง เนตรนภา หน่อนาง (คำเขียน)

เพชรละครวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย แท้ นามแก้ว

สตรีศรีน่าน

ฟิสิกส์
ป.โท