รุ่นที่ 3

นาง กาญจนา หวังผล (เชื้อประทุม)

เชียงแก้วพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กานจุลี ปัญญาอินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เคมี
ป.เอก

นาย ขวัญ ตาใจ

นิยมศิลป์อนุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทนา มณีรัตน์

ลานสักวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จามรรัตน์ ถุงเงิน

พิจิตรพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฉัตรวรีย์ รังหอม

ประชารัฐพัฒนศึกษา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ชัยวัฒน์ เทียนนาวา

บ้านปูเต้อ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชิตพล เพชรวารี

พรานกระต่ายพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร

สลกบาตรวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัชธฤต (เสกสันต์) เกื้อทาน

ปทุมราชวงศา

เคมี
ป.โท

นาง ณัฐวรา ดอนดี (กาวินันท์)

บ้านแม่ทะ

เคมี
ป.โท

นาย ดารากรณ์ อัปกาญจน์

ปทุมราชวงศา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ทวี ศิริชัย

บ้านนาเรือง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนา จรจวบโชค

ศรัทธาสมุทร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ทิพย์พรรณ สุวรรณพันธ์(ปาปะไพ)

ราชประชานุเคราะห์ 16

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธนรัชต์ โหนขุนทด

บ้านโม่งหลวง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธนาวริทธิ์ (จักรทิพย์) อธิธนาหิรัณย์ (จันทร์กอง)

เบญจลักษ์พิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนินทร์ธร (พิชญ์สินี) นิ่มทอง

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. นารีรัตน์ เอกศิริ

บ้านหนองเชียงทูน

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นิภาพร ทัดเทียม (ทวยทน)

บ้านหนองไข่นก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง บุศรา ปาระมี (จิตวรรณา)

วัฒโนทัยพายัพ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. บุษกร หอมกระแจะ

พิบูลวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ประยุทธ งามสกุล

โนนเสลาประสาทวิทย์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปรีชา สายเชื้อ

นครศรีลำดวนวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง ปิยะมาศ เจริญชัย (คำพวง)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย

หนองไผ่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ ปกป้องเสถียร

พยุห์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พัชราภรณ์ อ่วมอรุณ

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย พัฒนศักดิ์ สีค้อ

ทรัพย์อุดมวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง พันลัย ปรุงเรณู (โทนหงสา)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย พิษณุ วงศ์คำจันทร์

ศรีตระกูลวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทราวดี หนูพงษ์

วัดสุทธาราม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภาสินี จันทร์พวง

สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภิรมย์ อินทะนะ

บึงมะลูวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. มลวิภา มุสิกา

บ้านโนนเลียง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. มัลลิกา นาคมณี

ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ (ประพฤติใน)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์

ลือคำหาญวารินชำราบ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง รภัสสา (อรุณี) คำเสนา (แซ่ตั้ง)

สารคามพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รวีวรรณ นันทจิตตานนท์

วัดทัพหมัน

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รุ่งทิวา สุวรรณไตรย์

มุกดาวิทยานุกูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย วรพงษ์ น่วมอินทร์

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพฐ)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง วรรนิศา (วรรณิศา) ทุราช (คำเฮือง)

บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. วราภรณ์ น้อยเผ่า

สุมเส้าพิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. วราภรณ์ สมถวิล

ศิลาทองพิทยาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. วันวิสาข์ ครองสิน

ค้อวังวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย วิทวัส ดวงภุมเมศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

เคมี
ป.เอก

น.ส. วิไลพร อินมาใหม่

พบพระวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. วิไลวรรณ ไชยสมคุณ

ศึกษาสงเคราะห์นางรอง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง วีณา เขียวนิล(รัตนโอภาส)

ศรีสโมสรวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย วีระชาติ ทองภู

บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สมยง พวงมาลัย

กุดดินจี่พิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย สราวุธ สิงโตทอง

เมืองกลางวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สังวาล ยะทา

สลกบาตรวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สันติ ดอกกุหลาบ

พัฒนานิคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สันติ พันธุ์ชัย

ศรีกระนวนวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สายพิณ เรืองเดชอนันต์

สามเสนนอก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สิริกานต์ ฉิมพาลี

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สุนทร เพ็ชรยิ้ม

บ่อแก้ววิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สุนิดา อนุรุด

สตรีศรีน่าน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สุพิชฌาย์ (สมหมาย) สีหะวงษ์

ยางชุมน้อยพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง สุมาลี มีลักษณ์ (คงสม)

คีรีรัฐวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง สุวรรณ สาลีผล (อ้นโต)

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. สุวรรณา สายสิน

สระหลวงพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สุวิทย์ สุวรรณเพชร

บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย หัสรินทร์ ดอนดี

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย อดิศร ศรีชัยชนะ

บ้านบัว

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย อดุลย์ คำตัน

สากเหล็กวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง อรนันท์ เชาว์พานิช (โพดาพล)

อนุกูลนารี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. อัจฉราพร กองเงิน

พัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง อัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ (ทองประเสริฐ)

บรรพตพิสัยพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง อัญญารัตน์ ชวดนุช (อินทร์เถื่อน)

เทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย อานนท์ เชาว์ไว

ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. อารีวรรณ ขัตติยะวงศ์

บรบือวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง อุมาพร คำนา(บุญศรี)

ลำน้ำพอง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เจนจิรา ศรีสุธัญญาวงค์

กู่จานวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เสฐียร ดามาพงษ์

สลกบาตรวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. เสาวนีย์ จันทร

สวนศรีวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เอกอมร สกุลวรรณวงศ์

รอข้อมูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เอนก สุดใด

เขาสวนกวางวิทยานุกูล

เคมี
ป.โท

นาย โสภณ งามเลิศ

กาบเชิงวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต