รุ่นที่ 2

นาง กนกภรณ์ วงศ์อ้าย(พุ่มรส)

ชุมชนบ้านเมืองงาย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษณะ ระวิโรจน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ผ่องแผ้ว

บ้านโคกก่อง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง งามจิต แก้วพรม (พันธ์เพชร)

ยโสธรพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จริญญา แสงประเสริฐ

นครสวรรค์

เคมี
ป.โท

น.ส. จันทร์ฉาย เหน่คำ

เชียงดาววิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา อิ๋วสกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชฎาพร อักษรพิมพ์

โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ทิพวรรณ ทีอุทิศ (ธารารมย์)

เบ็ญจะมะมหาราช

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพวัลย์ พรหมรักษ์ (เที่ยงอยู่)

วชิรปราการวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธรรมรัตน์ สันทัด

ประเทียบวิทยาทาน

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง นงคราญ ขนทอง (แสนชาติ)

เดชอุดม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง นัฏชนก แสงสุข (เกษามูล)

บ้านวังโพรง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นัฏฑิรา ชะพลพรรค

บ้านแซววิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญล้อม วงศ์ทวี

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฏิมาภรณ์ ก้อนคำ

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปนุพงษ์ เถาว์รินทร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ประสิทธิ์ วงศ์อ้าย

ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปิยนันท์ พัวพันธ์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ปิยพร จตุรงค์

กุดดู่พิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว

ทาขุมเงินวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง พิชา (จารุวรรณ) สอนสุภาพ (ชินสิทธิ์) (สอนสุภาพ)

บางกระทุ่มพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง พิสะชา มิตรอุดม (มนตรีโพธิ์)

สตรีศึกษา 2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฟองเพียร ใจติ๊บ

แม่ใจวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ภักดี คันธี

ภูเขียว

เคมี
ป.เอก

นาง ภัทรา ไปล่โสภณ (พยมพฤกษ์)

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. มนัสชนก น้ำมัน

ทุ่งตะโกวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาง มะลิวัลย์ บุญศรี

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง มาราศรี มีโชค (หอมสุวรรณ)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์
ป.เอก

นาง รัชนี สมรฤทธิ์ (ศรีสองเมือง)

ท่าจำปาวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง รัชนีพร ปัญญาฟู (กัณทวี)

เชียงดาววิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย รุ่งระวี ศิริบุญนาม

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

เคมี
ป.โท

นาง วนิดา ว่องพรรณงาม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. วราพร คำภิรานนท์

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย วสัญ จันทร์พยา

ราชประชานุเคราะห์ 25

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. วันวีร์ กลันทปุระ

อุดมดรุณี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. วาสนา ยาวิชัย

สะเมิงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย วีระชัย มูลรัตน์

ดงมูลวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์

ขุนควรวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ศิรินเทพ สร้อยคำ

จิกดู่วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ศิริพร ภูมิพันธุ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ศิริพรรณ ศิริบุญนาม (ไชยโยธา)

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.เอก

น.ส. ศิริรัตน์ เครือทอง

จิกสังข์ทองวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ศิวาพร รัตนเพชร (ศรีมงคล)

วังยาวศึกษาวิทย์

เคมี
ป.เอก

นาย สถิตย์ ประสังขิณี

หนองบัวพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมใจ ธนบดีวิวัฒน์

ศรีธาตุพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย สรวิชญ์(บุญเลิศ) บุตรพรม

พลาญชัยพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร (ปูตีล่า)

บางแก้วพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สิรินภา กิจเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคมี
ป.เอก

น.ส. สุกัญญา บัวผัน

วิทยานุกูลนารี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง สุทธิถาพร ทวยหมื่น

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สุทธิพจน์ พุฒวัจน์

แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สุธาลักษณ์ มโนขัติยะ

บ่อเกลือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สุรจิตา เศรษฐภักดี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สุรศักดิ์ มีโชค

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เคมี
ป.โท

นาย สุริยา ชาปู่

ศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย สุริยา ทองบุญมา

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง อภิฤดี พุฒลา(ขานเรียง)

ชื่นชมพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย อภิเชษฐ์ เกตุกร

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง อละสา เถาว์รินทร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. อุทัยทิพย์ อินแจ้ง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย อุทิศ นนทวงษา

นาดูนประชาสรรพ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. อุษณีย์ น้อยศรี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง อุษา กองธรรม (นาคทอง)

บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย เชาวเลิศ พลรัตน์

ไพรธรรมคุณวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เนตรนภา หนูเนื้อ

พระแสงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เบ็ญจมาศ ตามพันธ์ลี

มหิดลวิทยานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เพลิน สายปาระ

ลำปางเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง เมธาวี ยลปรีชา

เหลืองพนาวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย แมนรักษ์ เปรมทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง แสงเดือน สายโสภา

กู่จานวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย โชติช่วง ทีอุทิศ

เบ็ญจะมะมหาราช

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ไชยา สุวะไกร

คำสร้อยพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ไอลดา ประจันตเสน (วรรณสวาท)

ขามแก่นนคร

ชีววิทยา
ป.โท