รุ่นที่ 14

น.ส. กชพร (อุบล) คาคำดวน

สว่างแดนดิน

เคมี
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ ศริญญาวัจน์

กระสังพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกเพ็ญ งามขำ

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐา งามระหงส์

ศรีราชา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรณิกา กันทะมา

หนองกี่พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรณิกา ผิวล่อง

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 313

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ วงศ์กลม

อุดมดรุณี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ ใจหาญ

สระโบสถ์วิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษฎา พนันชัย

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

เคมี
ป.โท

น.ส. กฤษณ์รัชชา สุทธะมา

ชนบทศึกษา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กัญญา ฝ่ายชาวนา

สตรีราชินูทิศ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กัญญ์ณพัชร์ ศัสตราพฤกษ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กัทลี สังขวร

โพธิ์ทอง(จินดามณี)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กันตนา มั่นจิตร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กันทิมา สาดี

วังสมบูรณ์วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กันยารัตน์ อมศรี

มัธยมวานรนิวาส

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย กัมปนาท ศรีคัทนาม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยา คิดอยู่

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยา นามศรี

สหัสขันธ์ศึกษา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนวดี ภูศรี

พูลเจริญวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา คำแก้ว

เสนางคนิคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา ทองผิว

มัธยมด่านขุนทด

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา บุญทรัพย์

อุทัยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง กาญจนา โทขันธ์ (ทองหนุน)

ศิลาทองพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กานดา ทากรม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กานดา สุภาพันธ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กิตติยา พรหมพัฒนกิจ

บุ่งค้าวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลธิดา ขันสุข

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กุสุมา เชาวลิต

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เคมี
ป.โท

นาย ก้องเกียรติ วิวัฒน์รัตนกุล

สะเมิงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ศรีบุรินทร์

บางละมุง

เคมี
ป.โท

น.ส. ขวัญหทัย อาดนารี

ประจันตราษฎร์บำรุง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คฑาวุธ อ่อนผุย

ประจักษ์ศิลปาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. คณิตา ศรีสุรัตน์

สำโรงวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง คมขำ ชมภูคำ (หงษ์กลาย)

ศรียานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ครองทรัพย์ เป็งขวัญ

วังเหนือวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. คัทลียา ครองยุติ

เขื่องในพิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จตุรวิทย์ มิตรวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จรรยา สาลี

เคมี
ป.โท

น.ส. จรัญญา เครือเขื่อนเพชร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จรินทิพย์ คุ้มผล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จรูญรัตน์ เมืองโคตร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์

โขงเจียมวิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย จักรพันธ์ ไชยสิทธิ์

นาจะหลวย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร

ชุมพลโพนพิสัย

เคมี
ป.โท

น.ส. จันทิมา นามมุลตรี

อุเทนพัฒนา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จามจุรี ซำบุญมี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จารุวรรณ อุตอามาตย์

เซิมพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จำปี ไชยเมืองคูณ

โพธิ์ทองวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.โท

นาย จำลอง อบอุ่น

ตาจงพิทยาสรรค์

เคมี
ป.โท

น.ส. จิตติมา ชาสุนา

บัวน้อยวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตนา หริ่งกระโทก

ชุมพวงศึกษา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์

ชลกันยานุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตหรา โทมา

หนองเรือวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จิรภา อุ่นเมือง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพรรณ จินาใหม่

สุโขทัยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภรณ์ ทรายทอง

คำนาดีพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จิราวรรณ ภูวนารถ

นาเชือกพิทยาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จิอาภา ทิพเหลือง

ลำปลายมาศ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จิโรจ จิ๋วแหยม

หนองบัว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีรนันท์ หัดคำหมื่น (เมาะระศรี)

นาหนังพัฒนศึกษา

เคมี
ป.โท

น.ส. จุฑามาศ วงศาโรจน์

สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑามาศ เมฆี

เวียงเทพวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑารัตน์ พลนามอินทร์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุรีรัตน์ พันธุวัฒน์

หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เคมี
ป.โท

น.ส. จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล

อ่าวลึกประชาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ฉลอง สุยะวงค์

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชญาณิทิพย์ บุญลบ

ศรีกระนวนวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชฎาพร ขนทอง

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกกานต์ ฉายแก้ว

ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนนิกานต์ สมานทรัพย์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนันธร อุดมศิลป์

ศรีขรภูมิพิสัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนันธร เข็มสุข

บุณฑริกวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนานันท์ สิงห์มุ้ย

ศรีเมืองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชมพูนุท ฉลาดเฉลียว

สังขะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชยุต พรมวิชัย

นาส่วงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชรินทิพย์ ทานุมา

รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา วะชุม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา สาชิน

โกสุมวิทยาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชลิฎา ทามณี

ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนพิศ เหล็กใหล

ดงขุยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล

แจ้ห่มวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัญญ์ญาณ์ โพธิ์ศรี

บัวเชดวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัฐฐิณา คำพร

สิรินธรวิทยานุสรณ์

เคมี
ป.โท

นาย ชัยพร มิตรพิทักษ์

หอวัง

เคมี
ป.โท

นาย ชาญ เริ่มรักรัมย์

รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญณรงค์ พันธ์แก่น

พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญฤทธิ์ เมืองพวน

โซ่พิสัยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชานนท์ พุทธรักษา

ท่าสองยางวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง

บัวเชดวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติมา นาคสกุล

พิษณุโลกพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชโลธร สาระผล

น้ำพองศึกษา

เคมี
ป.โท

น.ส. ช่อทิพย์ แก้วซ้อน

บุญเรืองวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซอฟะ สะนิ

เขาแคงกุศล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซัลวาณีย์ ฮัลบุลเลาะฮ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาปณี พัฒนสาร

ทะเมนชัยพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาปรานี แก้วแวงสิ่ว

นาดีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติชญา เลิศจำรัสพงศ์(เห็นพร้อม)

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติพร บุญธรรม

สามชัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณฐนนท์ เหมไพบูลย์

วิเชียรมาตุ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>