รุ่นที่ 13

นาง (จิรารักษ์)ธันย์รดา เนติ

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร อุ่นเป็นนิจ

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ ตรีเดชา

ปราจิณราษฎรอำรุง

เคมี
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ เหลาคำ

พุทธิรังสีพิบูล

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลา ศรีเจริญ

กำแพงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ เจริญจาด

ประจวบวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรวิภา ดาวดี

อู่ทองศึกษาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤติยา คำเพราะ

บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤติยา พลหาญ

ผาน้ำทิพย์วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย กฤษฎา บุญศรี

พนัสพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษณะ คงอินทร์

นาสาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษณะ ทุมซ้าย

ราชประชานุเคราะห์ 27

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัณฑ์ธิมา บุญศรี(มณีย้อย)

พนัสพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัณทิมา จันทะคุณ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กัณทิมา แย้มศิริ

สตรีสมุทรปราการ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กัลยาพร โพธิ์สลัก

สตรีประเสริฐศิลป์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กาญจนา วิเวกหัสกัณฑ์

ชัยบาดาลวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย กามารูดิน มะแซ

เดชะปัตตนยานุกูล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาเหว่า กล่ำเงิน

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย กิตติพงษ์ เวียงสมุทร

บุญวัฒนา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติมา มุ่งวัฒนา

สภาราชินี 2

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย กิตติศักดิ์ กลีบขยาย

สตรีอ่างทอง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล (อินอำพร)

พิษณุโลกพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กุมารินทร์ ชาลีแสน

รอข้อมูล

เคมี
ป.โท

น.ส. กุลธิดา หลังเสด

พันท้ายนรสิงห์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลวดี ห่อทรัพย์

พญารามวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ขจรศรี สุทธสังข์

ลองวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ศิริกัณหา

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญชนก สุนทรสุข

ราชวินิตบางแก้ว

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ขวัญยืน ฤทธิ์แดง

วังน้ำเย็นวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ครรชิต กอเฮง

แม่จันวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จงรัก นิรกิจ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย จักรกฤษ เกื้อปัญญากูล

ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงศ์ เครือมั่น

บัวเชดวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ฉาย กิตติ

จักรคำคณาทร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทรา วรรณปะทัง

วังทรายพูนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน

อมก๋อยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทิมา ภะวัง

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา สิงห์บำรุง

โนนสมบูรณ์วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา แตงทอง

ตราษตระการคุณ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จามจุรี ไชยกิจ

อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จิดาภา ศรีมาพา

มณีเสวตรอุปถัมภ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จิตติพล เพ็งพุ่ม

ฝางชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิตราภรณ์ อินทิพย์

พบพระวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิตรี ฤทธิ์เนติกุล

บุญวาทย์วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตนา เรืองชัย

บ้านหนองแก่งทราย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตหรา พาพิมพ์

นิคมสร้างตนเองปราสาท

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตหรา วงค์อุดดี

อุเทนพัฒนา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตหรา อ่อนโยน

ชานุมานวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย จิรัฎฐ์ (ชัยณรงค์) เนียนเถ้อ

สุราษฎร์ธานี

ชีววิทยา
ป.โท

นาง จิรัสยา (ดวงตา) นาคราช (ศรีแพงแสน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จิราวัลย์ อินทร์อักษร

ดีบุกพังงาวิทยายน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จีรนันท์ บุญสา (รัตนวิเศษ)

เชียงใหม่ประชานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีราภรณ์ ศิรินันท์

วังเหนือวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑาทิพย์ กิจประสงค์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑามาศ มะลิลา

บ้านกันทรารมย์

เคมี
ป.โท

น.ส. จุฑารัตน์ จันทร

ธรรมโชติศึกษาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ

เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

เคมี
ป.โท

น.ส. จุฑารัตน์ เกษมสวัสดิ์

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จุรีรัตน์ เที่ยงคำ

วาปีปทุม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรชัย ป้องวิเศษ

บึงมะลูวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรสุดา มนัส

สิรินธรวิทยานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉันทนา นามวงษา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชญาณี ฤทธิ์ณรงค์

หนองกรดพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญาดา จันทร์นาค

หัวหิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชนะวงศ์ มุ่งชู

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชนาทิป พ่อธานี

อนุบาลดำรงราชานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนิดา ทาระเนตร์

สา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ชมพูนุช อุทัยรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ชมัยพร รอดกลิ่น

สุราษฎร์พิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ชลธิชา ตาดี

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชลธิชา วรภู

พุทธชินราชพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา(ปุณธิชา) มาเนตร

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลันดา อ่อนขำ

พิชัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนชม บูโกก

สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ชวนันท์ แสนแทน

ระยองวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญยุทธ มีโพธิ์

วัดสิงห์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชาตรี ตุ้มคำ

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ชาตรี โถแก้ว

แม่จันวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาลี เลินไธสง

สวนผึ้งวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ชูชีพ เหลือผล

อนุบาลบ้านม่วง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซัฟฟียะห์ สาและ

เบญจมราชูทิศ ปัตตานี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ซูมาซะ ดามะอู

ยาบีบรรณวิทย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ซูลกิฟลี การี

หารเทารังสีประชาสรรค์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ซูไฮลีย์ หะสีแม (กะนา)

ยะหาศิรยานุกูล

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ญาดานันท์ เกตุแก้ว

สตรีภูเก็ต

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฐรินดา สังยาหยา

พิมานพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติมา ประยูรพรหม

บรบือ

เคมี
ป.โท

น.ส. ฐิติรัตน์ คงเกิด

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ฑีฆายุ วงค์ปัญญา

อุดมสิทธิศึกษา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณรงฤทธิ์ ผาธรรม

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ณัชชาพร ศรีทานันท์

โคราชพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฎฐา ธรรมโรจน์

ชุมชนบ้านสร้างค้อ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณัฐณีย์ อินทวงษ์

พะเยาพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐธิดา (ปิยะธิดา) เยาวลักษณ์โยธิน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณัฐพร ทองพูน

สตรีสิริเกศ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐริกา ผายเมืองฮุง

สว่างแดนดิน

เคมี
ป.โท

น.ส. ณิชกมล มีศิริ

สระหลวงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณิชกานต์ จินะพรม

สามัคคีวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>