รุ่นที่ 12

นาย (วิโรจน์)บารเมษฐ์ สิมพร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กชพร รักเกาะรุ้ง

เวียงสระ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กณิกา คำเครื่อง

ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร จันตะ

ขุขันธ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร บุญนวน

นครสวรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร เจริญรัตน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกรวี (นิติยาภรณ์) วาฤทธิ์

วังไทรวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกอร สีหปัญญา

ท่าบ่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลรัตน์ ฉิมพาลี

ถนนหักพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. กรรณิกา คำมา

เลยสว่างวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ คืนดี

พังเคนพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษฎาพงษ์ สุตะ

เมืองลีประชาสามัคคี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย กอบเกียรติ มฤทุกุล

กระสังพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์

ภูเขียว

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กันทรากร กรรณิกา

แม่แจ่ม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กันยาณี บุญเหลื่อม

เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กัมปนาท ผลไม้

รัตนบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา ตะบองเพ็ชร

สอาดเผดิมวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา ศรีโสภา

บึงกาฬ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา หนูผาสุข

บ้านแก้งขิงแคง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา โนหลักหมื่น

แจ้ห่มวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ

ตกพรมวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิ่งดาว อักษร

บ้านกรวดวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลธิดา ทีน้อย

นครขอนแก่น

เคมี
ป.โท

น.ส. กุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์

บ้านเชียงยืน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญณภัทร (พวงพยอม) เทพอาจ

ทุ่งช้าง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญใจ ชูสุน

ธารทองพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ขุนทอง คล้ายทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คมสันต์ อุดมศักดิ์

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ครองสุข ทากุ

ลืออำนาจวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. คริษฐา เสมานิตย์

ดัดดรุณี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. คีต์รามิลธ์ (กานต์สุดา) ปุรณะวิทย์ (เสลาหอม)

ห้องสอนศึกษา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จงกล ทองคำ

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จงเจตน์ ปิตาทะสังข์

สุรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย จตุพล หาญดี

ท่าลาด

เคมี
ป.โท

น.ส. จตุรพร พันธ์งาม

บึงบูรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จรัสพงษ์ มูลใจ

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย จริฏฐ์ (ทินวัฒน์) พงษ์ทองเมือง

เบญจมราชาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จริยา สังข์แก้ว

ป่าพะยอมพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย จักรพงษ์ ตาลศรี

นามนพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงษ์ แผ่นทอง

ศรีกระนวนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จันทนา สุปิณะ

ห้องสอนศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์ธิรา ดวงจันทร์

บางสวรรค์วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จารุณี ญาณสาร

โนนศิลาพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จารุพร ฐิตะสาร

มัธยมตระการพืชผล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จารุภัทร์ ซึงพานิช

ลาออก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จารุวรรณ มะโน

อุตรดิตถ์ดรุณี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จารุวรรณ เฟื่องบุญ

บ้านโดนอาว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จารุวรรณ เมฆเมืองทอง (ใจพรมเมือง)

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. จิตรา สอนพงษ์

ปลาค้าววิทยานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จิตฤณี เนียมทัง

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินดา สงศิริ

บางดีวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จินตนา อภิรมย์การ

สันทรายวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิรพรรณ ขระเขื่อน

ประชารัฐธรรมคุณ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จิรพัฒน์ กัลปภิญโยกุล

สุรธรรมพิทักษ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิระประภา สุวรรณจักร์

บุญวาทย์วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จิระศักดิ์ มาบุญธรรม

ยางวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพร บุญมาก

พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพร สุทธหลวง

มัธยมป่ากลาง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพร อ่อนแล

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภรณ์ คำแสนราช

บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภรณ์(ผกากรอง) วงษ์สีทอง

หัวหิน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีรภา พูลสวัสดิ์

ประจวบวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีระนันท์ แก้วกอ

นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จีระศักดิ์ ศรีโกศล

ทุ่งศรีอุดม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีราวัจน์ แสงคำ

ห้วยม้าวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง จุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ (เปลี่ยนดวง)

ราชวินิตบางแก้ว

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จุฑามาศ พิชญศุภกิจ

นิคมวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑารัตน์ สังขนุกิจ

ราชประชานุเคราะห์ 8

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จุมพร วงษาหล้า

อ่างศิลา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุรีย์พร ชุ่มวงศ์

ขุนควรวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จุฬารัตน์ ทองอร่าม

มหาชนะชัยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฬารัตน์ ศรีปัญญา

โพนสูงประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์

บ้านไร่พิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรขวัญ จันทลา

สตรีราชินูทิศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ฉัตรชัย หัสดร

พนัสพิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ฉัตรอนงค์ คำดีราช (ภูโอบ)

เขาพระนอนวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน

ฤทธิยะวรรณาลัย2

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกขวัญ ศรีคำ

เถินวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนินันท์ ราชภักดี

ทุ่งโพธิ์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัชฎาภรณ์ ประจันพล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชัชวลัย ขุนทอง

กมลศรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยนุพล ยะแสง

ท่าวังผาพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยยุทธ ธรรมประชา

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์

บ้านโจดโนนข่า

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยฤทธิ์ ภูอ่าว

ศรีวิไลวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ชัยวัฒน์ ม่วงดี

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ชาญ แซ่ม้า

บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญชัย หาญสีนาด

ประชารัฐพัฒนาการ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชานนท์ คงรวยทรัพย์

เพชรละครวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชานนท์ สิทธิ

เชียงดาววิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชิณณวรรธน์ (พิชัย) ตั้งกาญจนวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติมณฑน์ ธานีมาศ

มัธยมวัดหนองแขม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชุติมา พรมรัตน์(สุวรรณมุข)

เก่าขามวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุติมา อนุรัตน์

วัดภมรคติวัน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชุลีรัชต์ ประกิ่ง

ประโคนชัยพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชไมพร พุมดวง

ปากพนัง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชไมพร หลาบโพธิ์

ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ซูรายา แวยูโซะ

บ้านกระเสาะ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>