รุ่นที่ 11

น.ส. กนกพร ประพฤติธรรม

วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สาลีติด

มวกเหล็กวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สุธา

สิงห์บุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวลี มาละอินทร์

เพชรพิทยาคม

ป.โท

น.ส. กนิษฐา ดวงจิตต์

เสิงสาง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลทิพย์ บริบูรณ์

โพนทองวิทยายน

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย กรณิศ พวงลูกอิน

สามโก้วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ รินจ้อย

ดงเจนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

ระยองวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์

หนองขาหย่างวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กฤษณาพร จันทะพันธ์

ผักไหมวิทยานุกูล

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กษมล ดอนแก้ว

เชียงแก้วพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัญญา แมดเจริญ

ดอนไทรงามพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยา ปาสอ

ท่าแซะรัชดาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กัลยารัตน์ สัพโส

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชีววิทยา
ป.โท

นาง กาญจนา วงค์ไชยา

โดมประดิษฐ์วิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. กาญจนี บ่อสุวรรณ

อยุธยาวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย กิตติชัย เชี่ยวชาญ

เทพศาลาประชาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย กิตติพัฒน์ คำแพง

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติยา บ่อสุข

พนาศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติยา แก้วสิงห์

ห้วยยาวพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย กิตติเชษฐ์ ก๋าจะนะ

สันทรายวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิ่งดาว อรรถจรูญ

บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลธิดา สุวัชระกุลธร

มาบตาพุดพันพิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กุลธิดา แก่นแก้ว

หนองหิ้งพิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา จันทะไทย

อุดรพิทยานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ขนิษฐา ปาโท

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ภักดีบุญ

สามัคคีศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา สวรรค์พรม

น้ำโสมพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญตา บุตรอำคา

กุดชุมวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คณิต ครุฑขุนทด

มัธยมด่านขุนทด

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ครรชิต บัวจีน

วังเหนือวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพร มั่นคง

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จรัญชัย อนุศาสน์

หนองแวงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จริญา เข็มศิริ

ท่าเกษมพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันฉาย โสหา

หนองนาคำวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา จันทร์หนองฮี

น้ำโสมพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จารีรัตน์ อรรถจรูญ

เสนา(เสนาประสิทธิ์)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จิตติพร สุวรรณาลัย

วีรวัฒน์โยธิน

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จิตรอนงค์ คำรศ

ท่าวังผาพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จิระณัฐฎ์ สุปน

อมก๋อยวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จิรัชยาพร (ศิริพร) ทองลือ

คำชะอีวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราณี เมืองจันทร์

ห้วยทับทันวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพร บุญสุข

ปรางค์กู่

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จิรายุทธ เมียงมาก

ปลวกแดงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง จีรพร กองจาย (สลัดใด)

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง จุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์ (แซ่ด่าน)

มัธยมวิภาวดี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ฉัตรยา ป้องสิงห์

หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกสุดา พุ่มเจริญ

สามพรานวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมพูนุท บุญรอต

พานทอง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชลธวัฒน์ มีดี

หนองหินวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลิดา มีแสง

นารีนุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชวลิต ทับสีรัก

ห้วยราชพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ชัชณี คิดสร้าง

ปิยะมหาราชาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยวัฒนา ประภาศรี

มัธยมยางสีสุราช

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ชาลี มีวงศ์

ตูมพิทยานุสรณ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ชาลี เกยรัมย์

กนกศิลป์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชูเกียรติ ใจแก้ว

ทับปุดวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชไมพร วิเชียรรัตน์

ตลุกดู่วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ซารีม๊ะ ยามู

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เคมี
ป.โท

น.ส. ซูไวดา ลาหะมะ

นราธิวาส

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ญาณิดา(ดาราพร)แก้ววงษ์หิว(สีขำ)

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ฐานิตา(วัลภา) จันทร์ภิวัฒน์

ปัญญาวรคุณ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาวนาตย์ คงแก้ว

ประภัสสรรังสิต

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิตาภรณ์ มะลิ

ตะแพนพิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ฐิติพร เผือกพิบูลย์

กบินทร์วิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ฐิติรัตน์ เจริญตา

ควนพระสาครินทร์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิยาพร ปานสง

วัดธรรมจริยาภิรมย์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณชพร(อภิญญา ) จิตอารี

มัธยมป่ากลาง

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณชมน รุ่งใสวัฒนา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เคมี
ป.โท

น.ส. ณฐกฤษกา (พรรณี) มงคล

สันป่าตองวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณธรรศ (อรรถวุฒิ) บริบูรณ์

ศรีรัตนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณปภัช (กันยา) บุญสมศรี

ละหานทรายรัชดาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ พลแก้ว

บรรพตพิสัยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์

ยางชุมน้อยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐกานต์ ต่อมกระโทก

หนองกุงศรีวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐนรินทร์ เจิมปรุ (สงคง)

ตลิ่งชันวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล ไสยสาลี

ร่องคำ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐวรา อาแวเลาะ

นราสิกขาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐวัชร โตสัจจะ

ปทุมวิไล

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณัฐสุดา กล้าหาญ

กันทรลักษ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐินี รอดทรัพย์

บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัตินาพร บัวพันธ์

เขื่องในพิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ณัทพล ศักดิรัตน์

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณีรวัลย์ ไชยวงค์

แจ้ห่มวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงรัตน์ มาตย์สาลี

หนองสองห้องวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ นามกูล

อ่างศิลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ บุตรดี

ตานีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดาราภรณ์ ดวงจันทร์

ดอนมดแดงวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ตะวัน พันธ์ขาว (กตะศิลา)

บึงบูรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ติณระพี จ่าหมื่นไวย์

ห้วยกรดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ตุลารัตน์ จินายะ

ร้องกวางอนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ถิระวัฒน์ ละเลิศ

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิฆัมพร กอมณี

ดงสว่างวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

ลาออก

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธงชัย ศักดิ์สุวรรณ

พนมทวนชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนกร(เอกราช) อัฒจักร

พนมไพรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนภณ บุญพลอย

บ้านหมี่วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์

ละอุ่นวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธัญชนก (ศิริขวัญ) เขื่อนเมือง

วังชิ้นวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>