รุ่นที่ 10

นาง (ณัฐธิยาณ์) ณัชปภา ปานสีใหม (นิยมผล)

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกกาญจน์ แสงทอง

ชลบุรี (สุขบท)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ สุริฉาย

สิรินธรราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐกา เทพจันตา

สตรีศรีน่าน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กรกช จันทร์บุญพิทักษ์

เบตง(วีระราษฎร์ประสาน)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง กรรณิกา จันทรวงค์ (ม่วงแนม)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กรไกร ภูมิไสว

โพธิธรรมสุวัฒน์

เคมี
ป.โท

นาย กฤตภัค (วุฒิไกร) โคตรหานาม

หนองหานวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤติยา ราชสีห์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา จองมน

สันทรายวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย กษมะ นิจจันทร์พันศรี

สุรศักดิ์มนตรี

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง กัญญา เกื้อกูล (ราชหุ่น)

ขอนแก่นวิทยายน

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กัญญาวีร์ (สมหวัง) อังสนุ

นครขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กันตาธรณ์ ฆ้องย่ำ

ขลุงรัชดาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา บุญเคน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนา ปาละกัน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กาญจนามาศ ทุมดี

เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย การ คำรัตน์

พนมไพรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กิจจา กิจหงวน

บางสะพานวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย กิตติ เกตุมณีชัยรัตน์

สันกำแพง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย กิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล

ชุมแพศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กิตติพงษ์ โปร่งเจริญ

พรหมพิรามวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย กิตติพัฒน์ สงวนงาม

อยุธยาวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กิตติมา ฐิตะธรรมกุล

เบญจมราชูทิศ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กิตติวรรญ พรเจริญ

บ้านตลิ่งสูง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กีฟละห์ มาโซ

นิบงชนูปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ญาสิทธิ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา บัวศรี

หันคาพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ขยัน บุตรนามรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย2

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ขันชัย กรวดงาม

บ้านโนนสวรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ขันทอง มาลาหอม

คำเจริญวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย คชกฤต สาสนะสุข

วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย คมกฤช จีนกุล

ประชาสงเคราะห์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย คมศักดิ์ ปุ่นอุดม

บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย คำแพง ตันติศิรินทร์

สหธาตุศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย คุณานนท์ เพิ่มพูน

โคกสำโรงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จงดี นพรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จตุพร งามสงวน

ช่องแคพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จตุพร พงศ์พีระ

ลิ้นฟ้าพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพล แสนสุข

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย จตุรงค์ กมลเลิศ

ร่องคำ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุรงค์ บุญอาจ

โพธาวัฒนาเสนี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จรงค์ คำสง

เบญจมราชานุสรณ์

ป.บัณฑิต

น.ส. จรรยาลักษ์ ปาปะโพธิ์

คงคาราม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง จรัสศรี งามมาศ (จิณรักษ์)

ภัทรบพิตร

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จันทร์ขจร มะลิจันทร์

บึงสามพันวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ฑิตา บุญแท่ง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์พร โพธิ์หล้า

อนุบาลหนองแสง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา บุญเจริญ(รัตนวาร)

ตราษตระการคุณ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จามจุรี ท่อนจันทร์

สตรีศรีน่าน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.โท

น.ส. จารุวรรณ สุขประเสริฐ

วัดบ้านลำ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิตรวดี ภักดีสาร

หนองไผ่

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จินตนา พุ่มไสว

อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จิรศักดิ์ พลเสน

แจงร้อนวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์

เมืองคง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จิราภรณ์ เตชะนอก

ขอนแก่นวิทยายน

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จิราภรณ์ แป้นสุข

สตรีทุ่งสง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จีรนันท์ สุดแสน

บ้านนาเวียงคำศิริ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จีระศักดิ์ อบอาย

ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑาพร ธิคุณ

สวรรค์อนันต์วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุฑามาศ ลาชโรจน์

ชะอวด

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุรีพร หนูดำ

พัทลุง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จุรีย์ ไก่แก้ว

ชะอวดวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ฉลาด สายสินธุ์

บัวขาว

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชญาภา(จิราภา) รุ่งโรจน์ธีระ

สามชุกรัตนโภคาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกนันท์ พลภักดี

ละลมวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชนะศึก(ไกรศร) โพธิ์นอก

จัตุรัสวิทยาคาร

เคมี
ป.เอก

น.ส. ชนัญธิดา พรมมา

เชียงแสนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนาภัทร (จิลายุ) ขาวสะอาด

มัธยมตระการพืชผล

คณิตศาสตร์
ป.เอก

น.ส. ชนิดาพร ดวงแสง

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมพิชาน์ รัตนการย์พงศ์

คลองใหญ่วิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมพูนุช เพ็ญจันทร์

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชลนธาร (วิเชียร) ศิวปรียานุพงษ์ (แซ่ย่า)

บ้านน้ำจวง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาล วังภูมิใหญ่

ภูเรือวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาล ศรีโพธิ์ผา

สารคามพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัยพัฒนา ใสสะอาด

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ชัยยนต์ ศรีเชียงหา

เมืองหลังสวน

เคมี
ป.โท

นาย ชัยรักษ์ พลหาญ

อนุบาลร้อยเอ็ด

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชาญชัย บุษบา

เดื่อวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

พระปฐมวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชูชาติ กุดเป่ง

แก้งคร้อวิทยา

เคมี
ป.โท

นาง ซารีนา บิง (ปูเตะ)

บ้านท่าน้ำตะวันออก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ซูกีมาน แลมีซอ

บ้านดาโต๊ะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซูมัยยะห์ (ซูไรดา) มาแม

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณรัฐกรณ์ (รัฐพล) พรมน้อย

อำนาจเจริญ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณัฎฐเดช ทองใบ

แคนดงพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ณัฏฐกานต์(ศิรินญา) วัฒนานุสิทธิ์

ยโสธรพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ณัฐกานต์ ภาวะชัย

เลิงนกทา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล คชาธร (เมฆาปิกานนท์)

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล พรมลี

ราชประชานุเคราะห์ 28

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐริกา ทองสมนึก

สกลราชวิทยานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐวุฒิ กุลเสถียร

ลาออก

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณัฐวุฒิ อันทะราสี

เพ็ญพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดรุณตีย์ พันธ์เลิศ

ป่าติ้ววิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ดวงกมล แก้วคงดี

บ้านปรางค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงกมล โนนจุ้ย

วัชรวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต
[12 3 4 5  >>