รุ่นที่ 1

นาย กมลเทพ มีคำ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง กานต์นารี ธรรมครบุรี (หงษาวดี)

ปากเกร็ด

ชีววิทยา
ป.โท

นาย กิตติ เศวตวนัส

อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จุฑารัตน์ ใจงาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เคมี
ป.โท

นาง จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (เลี้ยงไกรลาศ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย ชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ

อุทัยวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ชูชาติ บุญบรรลุ

สูงยางวิทยาประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ฐานิต (ศิวพร) คงเสน (เจริญวาศน์)

ทุ่งสง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฎฐ์วิภา (ดารัตน์) สุริยันต์

ยางชุมวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทักษิณา คล้ายมณี (สระโพธิทอง)

สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ธัญลักษณ์ จันดีสาร(เมธีปัญญากุล)

กันทรลักษ์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ธารทิพย์ ทานะ (หวังดี)

เขื่องในพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ธีรรัตน์ ไตรเดช

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

เคมี
ป.เอก

นาย ธุวลักษณ์ แก้วคูณ

สตรีสิริเกศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นพมาศ แย้มเจิม

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. นภาวรรณ์ ศรีงาม

ทุ่งศรีอุดม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย นราธิป บุญรมย์

ละหานทรายรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง นวรัตน์ สารักษ์

ศรีคูณวิทยบัลลังก์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. นันทกา มาชู

ท่าศิลาบำรุงราษฎร์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง นันทพร อับดุลสตา

เมืองชุมพรวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. นิตยา สุขจ้อง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ประสิทธิ์ จินตนุกูล

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ประเสริฐ ดิษกร

พัฒนานิคม

เคมี
ป.เอก

นาย ประโลม(ณฐกร) สุขเกษม

อุดมดรุณี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ปริชาติ พงษ์อัคคศิรา (บุญทวีวรพันธ์)

นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ปิยะนุช มากแก้ว

ราชประชานุเคราะห์ 20

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปุจฉา สุยะรา

ดงสว่างวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปุณรดา (สุณี) นิพิวรรณ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง พรรณี ตังคณิตานนท์ (จารุเกษม)

เมืองอำนาจเจริญ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พวงลดา วรสาร (วงศ์กมลาไสย)

กมลาไสย

เคมี
ป.โท

นาง พัชรินทร์ สุทธหลวง

มัธยมป่ากลาง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย พิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

อุตรดิตถ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย พุทธพร อินอ่อน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภักดี เอ่นแคน

เวียงสะอาดพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย ภานุวัฒน์ ปะรา

หาดใหญ่พิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภุชงค์ นิลประเสริฐ

ไม้ยาวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง มยุรี หวังหลำ

บ้านพระพุทธ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง มะลิวรรณ อรรคคำ

บ้านแก้ง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยาใจ มาชู

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง รสสุคนธ์ แก้วคูณ

สตรีสิริเกศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง รักมณี วรรณดัด (สุวรรณา)

ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง รัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ (ศรีทะแก้ว)

น่านนคร

ชีววิทยา
ป.โท

นาง รัตติยา ช่วยคงคา (สุระคำแหง)

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง รัตนา สวัสดิมงคล (คงพล)

สภาราชินี 2

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ลออ คงบุตร

เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. วรกัญญา เหล็บบุรินทร์

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง วะรัตน์ มูลมณี

เหล่างามพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. วิมพ์ณิชา(เกศยาภรณ์) (ดารนี) สุริยันต์

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ศราวุธ สุนทรภักดี

ทุ่งกุลาพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ศิราณี วาลมูลตรี (จันทรัตน์)

ขามป้อมพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง สมจิตร รีสันเทียะ (ขานสันเทียะ)

บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สมบูรณ์ ดวงพล

ศรีสะเกษวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมศรี รินใจ

ราชประชานุเคราะห์ 31

ชีววิทยา
ป.โท

นาง สัญญานนท์ บุญรินทร์

กันทรลักษ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สายจิตร โป๊ะแรม

โตนดหลวงวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สิริทร โพชสาลี

หนองทะเลวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง สุกัญญา หงอกภิลัย

สตรีชัยภูมิ 2

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สุทัศ ศรีบุระ

ศรีเมืองวิทยาคาร

เคมี
ป.โท

นาง สุธัญญา วีระกุล(ภัทรศิริพงษ์)

ประจักษ์ศิลปาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สุภัค ประเสริฐ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย อนันต์ ช้างต่อ

ราชสถิตย์วิทยา

เคมี
ป.โท

นาย อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน

น้ำคำวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง อระทัย ศรีสุนาครัว

กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. อังคณา ชัยกิจวัฒนะ

ปากแพรกวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย อับดุลรอแมง อาแวเงาะ

บ้านลูโบ๊ะปันยัง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. อามีเน๊าะ โต๊ะเย็ง

สตรียะลา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง อารี อนันต์ศรี (คงจันทร์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย อุดม ช่วยคงคา

เสาธงวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา

สงวนหญิง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เปี่ยมสุขภรณ์ (เบญจมาศ) สว่างจินดา (โรงวิชา)

ธัญธารวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาง เพลินพิศ ผิวเงิน

คำเขื่อนแก้ววิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เอนก บุญเกิด

ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. แวยานะ สาและ

ปาล์มพัฒนวิทย์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง โสภา พันธนวงษา (เบอะมูล)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต