นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย #

นาง (จิรารักษ์)ธันย์รดา เนติ

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง (ณัฐธิยาณ์) ณัชปภา ปานสีใหม (นิยมผล)

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย (วิโรจน์)บารเมษฐ์ สิมพร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ฏรินทร คงมณี

พรุพีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง ษมาวดี จักรโสภา (สุขภิมนตรี)

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ษิรากร (ดาราณี) ซีโฮ่ (ศรีเดช)

มัธยมวัดดุสิตาราม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ฮาซีลา มะเต็ง(จานะ)

สตรียะลา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฮิกมะฮ์ (รูซีลา) อาแวกะจิ

สตรียะลา

เคมี
ป.โท

น.ส. ฮุสนา เจะเลาะ

ท่าข้ามวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์

บาเจาะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต