นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ไ

นาย ไกรสรณ์ หินนาค

มัธยมตระการพืชผล

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ไขแสง ศรีโยมา

ห้วยขะยุงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไข่มุก แสงวงค์

ศรีวิไลวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ไชยา พรมโส

หอวัง

เคมี
ป.โท

นาย ไชยา สุวะไกร

คำสร้อยพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ไชยา แหนงวงษ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ไซนับ หะยีดือราปู

เดชะปัตตนยานุกูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ไซนานีย์ ดลระหมาน

พัทลุง

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไตรวิทย์ อำมะ

งำเมืองวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ไปรมา ธรรมกิจวัฒน์

สวนผึ้งวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไผ่ล้อม บุษมงคล

นาเชือกพิทยาสรรค์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไพจิตต์ ใจมั่น

ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ไพจิตร บุติมาลย์

ทุ่งสิมวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ไพจิตรา แสงบุญมี

หนองพอกวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ

นานกกก

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ไพรวรรณ์ พุ่มพวง

อุดมดรุณี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ไพรวัลย์ จันทเสน

แสลงโทนพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไพรวัลย์ ดวงตา

กุดชุมวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์

ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไพรวัลย์ แวววงค์

บ้านขามพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไพรศาล ดวงผุย

พังโคนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไพรสนธิ์ แพงทิพย์

ทุ่งกุลาประชานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไพรัช เฉยเมล์

หอพระ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ไพรัชต์ จันทร์ทิพย์

วังพิกุลพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชี

สามชุกรัตนโภคาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไพรินทร์ แก่นสาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไพลิน ทรงนาศึก

วัดท่ายาง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ไพลิน ส่งวัฒนา (ทับทิมศรี)

บ้านหนองไผ่

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ไพลิน เคลื่อนเพชร

รอข้อมูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ไพศาล ปลอดเทพ

วัดสุวรรณโฆษิต

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไพศาล วงค์กระโซ่

หนองสูงสามัคคีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ไพศาล แมลงทับทอง

ถาวรานุกูล

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไพโรจน์ คุณภาที

นากระแซกศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ไพโรจน์ มาตชัยเคน

อุเทนพัฒนา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร

หนองไผ่

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ไพโรจน์ ไวสู้ศึก

โนนสมบูรณ์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ไมมูน มีดามี (อาลีมัลบารี)

สุไหงโก-ลก

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ไวยวิทย์ มูลทรัพย์

หนองสำโรงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไสว ทองอินทร์

ภู่วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไสว วรรณพรามณ์

สมสนุกพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไสว วีระพันธ์

ปทุมรัตต์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ไสว ศิลา

วัดไร่ขิงวิทยา

เคมี
ป.โท

นาง ไอนิง เจ๊ะเหลาะ(มีซา)

วังกะพ้อพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ไอรฎา เหล่าสะพาน

นาดูนประชาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ไอริณ ถาวรนันท์

ประจวบวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ไอลดา ประจันตเสน (วรรณสวาท)

ขามแก่นนคร

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต