นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย โ

นาย โกมิน ภิรมย์ชม

รอข้อมูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โกวิท โอนไธสง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย โกวิทย์ มีเย็น

หนองปรือพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. โกศล ทวยทน

ศรีฐานกระจายศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย โกศล สีสังข์

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

เคมี
ป.โท

นาย โกสินทร์ ศรีบุรินทร์

บ้านตูบค้อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย โกเมน ปาปะโถ

จัตุรัสวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. โควิน บุตรดาวงศ์

บ้านหนองประดู่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โชคชัย ประธาน

โพธิธรรมสุวัฒน์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย โชคชัย พุทธรักษา

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย โชคชัย แจวิจารณ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย โชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิ

เพชรพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โชคศิลป์ ธนเฮือง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย โชคสุวิชัย สุภาพาส

บ้านต้นประดู่

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. โชติกา (ชมภู่) คุณประทุม

แก้งคร้อวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. โชติกา จันทร์สุข

บ้านสองแพรก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. โชติกา พูนพานิช

สตรียะลา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย โชติช่วง ทีอุทิศ

เบ็ญจะมะมหาราช

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โชติพัฒน์(ชัยนาท) จันทรโกมลวัฒน์(จันทร์แดง)

เชียงยืนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. โชติรส ศรีเทพ

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. โนรอูลายดา เจ๊ะอาลี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. โนร์ฮายาตี ยีเตะ

ยะหาศิรยานุกูล

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. โนเรียน่า มาหามัด

บ้านกาตอง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โพธิศักดิ์ โพธิเสน

สตรีศรีน่าน

เคมี
ป.โท

น.ส. โยษิตา ลีวรรณ

บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย โรจนพงษ์ วิธีโรจน์

โชคชัยสามัคคี

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม

อนุบาลสรรคบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.เอก

น.ส. โรสมาวัน อะลีดิมัน

บ้านระแว้ง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. โศภิตา จันทร์ศรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. โศภิตา สิทธิฤทธิ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย โสภณ งามเลิศ

กาบเชิงวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย โสภณ พวงพันธ์บุตร

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เคมี
ป.โท

นาย โสภณ สุธรรม

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง โสภา พันธนวงษา (เบอะมูล)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. โสภา หน่ายโย

บ้านสมประสงค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. โสภา อรุณใหม่

พิมายวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาง โสมภิลัย ปัญญาดี

อนุบาลลำพูน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. โสรยา พัฒทวี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. โสรยา มูซอ

ชุมชนบ้านบางเก่า

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย โสรัฐ ขันติกุล

ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. โอศฑี จังจริง

วัดเซิงหวาย

เคมี
ป.บัณฑิต