นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย แ

นาง แก่นจันทร์ งิสันเทียะ (ผายกลาง)

ชุมแพศึกษา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. แก้วญาดา เรืองผดุง

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. แก้วตา พรมบุตร

กันทรลักษ์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แคทรียา แสงดาวเทียน

โคกเจริญวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง แคทรียา(อัคครินทร์) หลักมั่น (คงคา)

อนุบาลลำปาง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. แคทลียา เคนทุม

ปากคาดพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ (บุญทวี)

บ้านแม่ระกา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. แฉล้ม อินวารี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. แตงอ่อน เทพโส(โพธิ์ชัย)

ป่าแดดวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย แท้ นามแก้ว

สตรีศรีน่าน

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย แมนพล สุวรรณเสวก

สุรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย แมนรักษ์ เปรมทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. แวฟาดีละห์ ยูโซะ

บ้านลูโบ๊ะปันยัง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แวยานะ สาและ

ปาล์มพัฒนวิทย์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง แวรอหิหมะ สะรี(ลาเต๊ะ)

ทุ่งยางแดงพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แววตา ชัยเดชะ

คันธพิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แววตา สมทรง

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง แวฮัสเมาะห์ ปานหลี (มามะ)

ท่าข้ามวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง แว่นแก้ว พนมแก่น (พันธุโพธิ์)

นาไคร้พิทยาสรรพ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. แสงนาวี ฉิมมากรม

โกสัมพีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แสงรวี รุณวุฒิ

สา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. แสงฤทัย ใจนันต๊ะ

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. แสงเดือน คลองแห้ง

อู่ทอง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง แสงเดือน สายโสภา

กู่จานวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย แสงเพชร คำโพธิ์

สระบุรีวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย แสนชัย การงาน

ปากช่อง

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง แอนนา พรหมมา (กล้าพร้อม)

วัดกิ่งแก้ว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต