นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย เ

น.ส. เกตน์สิรี ขวัญอยู่(จันทพิมพ์)

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกตุกนก เลิกนุช

ราชประชานุเคราะห์ 23

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกตุมะณีย์ คำจันทร์

ราชประชานุเคราะห์ 43

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เกตุวรี ยศยิ่งยง

วัดป่าประดู่

เคมี
ป.โท

นาง เกตุสุริยงค์ คงเจริญ (กาญจนไตรภพ)

อุดมดรุณี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง

คุระบุรีพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงศักดิ์ เกษทองมา

ท่าลาด

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงไกร แซ่มัว

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงไกร ตาสา

บ้านห้วยข้าวลีบ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงไกร ทานะเวช

โพนสูงประชาสรรค์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เกรียงไกร ธิดาเรือง

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงไกร บุญลือ

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่

เวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เกรียงไกร สายป้อง

ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เกวรี บรรหาร

นครพนมวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง เกวลิน (จุฑารัตน์) ต่างสี (บุญสนิท)

ชะอวด

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เกวลิน บุญทวี

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศกนก สริขา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศณี สุขศรี

ราชโบริกานุเคราะห์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เกศริน ดิลกคุณากุล

สตูลวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศรินทร์ กั้วเฉ่งโหย

พัทลุงพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศรินทร์ ดีแสน

ชุมพลโพนพิสัย

ชีววิทยา
ป.โท

นาง เกศวลี ยงรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. เกศสุมณฑ์ สาหับ

โพธิ์ทองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศินี จันทร์เกษร

ชุมพรปัญญานุกูล

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. เกศินี จีรวัฒนนุกุล

อรัญประเทศ

ชีววิทยา
ป.โท

นาง เกศินี ทองอ่ำ (อินถา)

แม่จันวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. เกศินี เตือนอุดมศีล

เบญจมราชูทิศราชบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศินี เพ็ชรรุ่ง

บ้านนา (นายกพิทยากร)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกศินี เสาวงจันทร์

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. เกศินี โกมล

หนองน้ำใสพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เกษดาพร จันทร์แสน

เคมี
ป.โท

นาย เกษม คงช่วย

โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เกษม ลาวนุ้ย

สวีวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เกษม สมปอง

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. เกษมณี ชิดประทุม

พบพระวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เกษมศานต์ (อริญชัย) กาวิชัย

ราชานุบาล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณิตศาสตร์
ป.เอก

น.ส. เกษร พนาขวา

หนองบัวพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เกษร อาจหาญ

บ้านร่มเกล้า

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. เกษร เมรัตน์

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง เกษรินทร์ กาญจณะดี (พรหมจรรย์)

วัดเขาขุนพนม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. เกษศิรินทร์ พลหาญ

ปทุมราชวงศา

เคมี
ป.โท

น.ส. เกษสุดา พฤฒามาตย์

พลับพลาวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เกษสุดา ศิลาคำ

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เกียรติชัย เพ็ญวิจิตร

เก้าเลี้ยววิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เกียรตินิยม รสลือชา

ศรีนคร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เกียรติพงษ์ ญาณวโร

บ้านกร่างวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เกียรติภูมิ กองจาย

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง เกียรติมณี มัครมย์ (บำรุงไร่)

บ้านตะบอง เจริญราษฎร์อุทิศ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เกียรติศักดิ์ จันทร

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เก่งกานต์ แก่นดี

ศีขรภูมิพิสัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย เขต ดอนประจำ

เมืองกาฬสินธุ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เขมภพ นพคุณ

นราสิกขาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เขมวันต์ กระดังงา

ราชินีบูรณะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง เครือวัลย์ ยศเมธากุล (ไชยสุวรรณ์)

พระบางวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เจตนิพิฐ (คธาพงศ์) แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เจตยุทธ วงศ์ใหญ่

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย

ลาออก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. เจนจิรา คำป้อ

ยุพราชวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เจนจิรา จันทร์หล้า

พะเยาพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. เจนจิรา ชัชวาลย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เจนจิรา ทิพย์ญาณ

เคียนซาพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เจนจิรา ศรีสุธัญญาวงค์

กู่จานวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง เจนจิรา(เจนจิลา) ชนะพจน์

หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เจริญขวัญ นำพา

หนองหานวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เจริญขวัญ บุญธรรม

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เจริญขวัญ รัตนะวงษา

วังสามหมอวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย เจริญชัย มณีวัน

สหธาตุศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย เจริญพงษ์ ชมภูนุช

นครสวรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา กาญจนาจินดานันต์

เลยพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา จันทสิงห์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา มีตา

ลำปาววิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา อินพินิจ

เลยพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เจษฎา เจริญชัยชนะ

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา

สงวนหญิง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. เจะซัมซียะห์ มีนาดิง

บาเจาะ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว

เหนือคลองประชาบำรุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล

พิมานพิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย เฉลิม บูคะธรรม

นาวังวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เฉลิมขวัญ จันดี

สภาราชินี จังหวัดตรัง

เคมี
ป.โท

น.ส. เฉลิมขวัญ รวมสุข

ขุนควรวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เฉลิมชัย จำปาแดง

เขาทะลุพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เฉลิมพงษ์ เหมืองห้า

สองพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. เฉลิมพร ทองศรีอ้น

อุตรดิตถ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. เฉลิมพร เพชรนิล

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย เฉลิมพล ถิ่นละออ

ดอนจานวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย เฉลิมพล บุษบรรณ์

ชลราษฎรอำรุง

เคมี
ป.โท

นาย เฉลิมพล มีดวง

กะทู้วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย เฉลิมศักดิ์ คำพุทธ

บ้านควนประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย เชษฐา ทิพยโสต

วรลาโภนุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย เชษฐา เถาวัลย์

พิมานพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4  >>