นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ส

นาย สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เคมี
ป.เอก

นาย สงกรานต์ บุตตะวงค์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สงกรานต์ มีเจตนา

ศรีราชา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง สงกรานต์ มูลศรีแก้ว (เพ็งธรรม)

เสลภูมิพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สงคราม แก่นสา

วังยาวเจริญวิทย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สงัด จันทร์เพชร

บ้านดงน้ำเดื่อ

เคมี
ป.โท

นาย สด มอญกอดแก้ว

สวรรค์อนันต์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สดายุ ทวีทรัพย์นวกุล

สามชุกรัตนโภคาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง สดใส สวัสดิ์ทา (วงศ์แสนสาร)

ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สถาปนา บุญมาก

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย สถาปัตย์ หงษ์ทอง

งำเมืองวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สถาพร ภูผาใจ

ผดุงนารี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สถาพร สุติบุตร

มหาวิทยาลัยรังสิต

เคมี
ป.โท

นาย สถิตย์ ประสังขิณี

หนองบัวพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สถิตย์ ปัชชาเขียว

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สถิตย์พงษ์ เพ็ชรถึง

มอ.วิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สนทยา บ้งพรม

โพธิ์ไทรพิทยาคาร

เคมี
ป.โท

นาย สนธยา นำภา

หัวตะพานวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สนธยา วิเศษสังข์

สุรพินท์พิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สนธยา หมู่หัวนา

เพ็ญพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สนธิ พลชัยยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เคมี
ป.เอก

นาย สนั่น มักอาน

หาดสำราญวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สมควร วิชาชาติ

บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สมคิด บานเย็น

บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง สมจิตร รีสันเทียะ (ขานสันเทียะ)

บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สมชาติ แผ่อำนาจ

แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมชาย กองธรรม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมชาย นาแสวง

กุดฉิมวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมชาย ฤทธิ์บำรุง

ลาดทิพรสพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สมชาย แผ่อำนาจ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมนึก สิมพงษ์

ภูเวียงวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมบูรณ์ ดวงพล

ศรีสะเกษวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมประสงค์ วังหอม

มัธยมตระการพืชผล

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. สมปรารถนา เพื่อนรัมย์

เปือยน้อยศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. สมปอง นาราศรี

เบญจมราชาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมปอง มิคคสิงห์

ทรายมูลวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สมพงษ์ บุตรสิงห์

บ้านบุ่งคำ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมพงษ์ พรมทองดี

ด่านช้างวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมพงษ์ มณีวรรณ

บุแกรงวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมพงษ์ ศรีเลิศ

บึงมะลูวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สมพร ทองใบ

นาจะหลวย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมพร บัวประทุม

มหิดลวิทยานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สมพร พุทธา

บ้านหินโง่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง สมพร ศรีจำปา (ลำภา)

ราชประชานุเคราะห์ 29

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมพร เหล่าทองสาร

ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมพิศ ชินภักดี

อุดรพิทยานุกูล

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สมภาร จันสุตะ

อากาศอำนวยศึกษา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สมภาร เชื้ออ่อน

พังเคนพิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมยง พวงมาลัย

กุดดินจี่พิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย สมร มาลา

กุดบงพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สมรภูมิ อ่อนอุ่น

ตากพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมรัก อินทวิมลศรี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สมฤกษ์ บัวพันธ์

พรานกระต่ายพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. สมฤดี ครุธน้อย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง สมฤดี เจียรวรานนท์ (พลายละหาร)

วังจันทร์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สมฤดี เลี่ยมทอง

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เคมี
ป.โท

น.ส. สมฤดี แววไทสง

จระเข้วิทยายน

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. สมฤทัย พาที

ร่มเกล้า กาญจนบุรี

เคมี
ป.โท

น.ส. สมฤทัย สังฆคราม

โนนคร้อวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. สมศรี รินใจ

ราชประชานุเคราะห์ 31

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สมศักดิ์ พระศุกร์

บ้านทุ่งนาวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย สมศักดิ์ เสนาใหญ่

ดงยางวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. สมสกุล นึกชอบ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมหญิง ชูชื่น

สุรนารีวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. สมหญิง บุษดี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมหญิง ผิวทองงาม

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. สมหญิง ฟองมัน

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. สมหวัง บุรุษศรี

บ้านลานกระทิง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สมัคร บุญพันธ์

น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สมัย นามชารี

ปทุมรัตต์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สมัย บัวหยาด

น้ำขุ่นวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมาน สอนสะอาด

โนนกอกวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมาน สุระสร

ค้อวังวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สมาพร จันทพันธ์

บ้านลุมพุกคลองแก้ว

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย สมเกียรติ ขันอ่อน

ไผ่ใหญ่ศึกษา

เคมี
ป.โท

นาย สมเกียรติ งามนัก

บ้านนาม่องนาเมือง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมเกียรติ ยังจีน

หาดใหญ่วิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. สมเจตน์ อุระศิลป์

ธารทองพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย สมเจตน์ ไชยนา

หนองหินวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย สมโชค เมืองเมฆ

เคมี
ป.โท

นาย สมโภชน์ นันบุญ

อนุกูลนารี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย สมโภชน์ โสภณศักดิ์

บ้านห้วยพลู

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สมใจ ธนบดีวิวัฒน์

ศรีธาตุพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. สมใจ ธรรมขันธ์

สตรีศึกษา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. สมใจ นกเขียว

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สมใจ สีดาจันทร์

ศรีเทพประชาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย สรกฤช ขวัญเจริญ

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย สรชัย คำแสน

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สรญา เพชรรัตน์

สิชลประชาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย สรรพสิทธิ์ โกศล

บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. สรรัตน์ บุญญะหงษ์

โพธาวัฒนาเสนี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สรรเสริญ วีระพจนานันท์

แม่วงก์พิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สรวงสุดา ช่วยทอง

วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย สรวิชญ์(บุญเลิศ) บุตรพรม

พลาญชัยพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. สรัญญา ถี่ป้อม

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. สรัญญา พินาธุวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.โท

นาย สรายุทธ หมัดหละ

หารเทารังสีประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย สรายุทธ เริญกาศ

วัฒโนทัยพายัพ

คณิตศาสตร์
ป.โท
[12 3 4 5  >>