นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ล

นาง ลฎาภา (พวงผกา) ลดาชาติ (สุทธกูล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. ลดารัตน์ สงวรรณา

บ้านธรรมเจริญ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ลดาวัลย์ ก๊กตระกูล

อนุบาลปาย (เวียงใต้)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลดาวัลย์ บัวนาค

เกาะพะงันศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลลิตา คำแก้ว

หอวัง

เคมี
ป.โท

นาง ลลิตา สารสุวรรณ (ไชยเชษฐ์)

สามโก้วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ลลิตา เอียดนุสรณ์

นราธิวาส

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ลออ คงบุตร

เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ลออทิพย์ คำไสย์

ปรางค์กู่

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ละมัย แก้วสุวรรณ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ละมุล บุญราษฎร์

ท่านางแนววิทยายน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ละมุล สายสุดตา(ต้นกันยา)

ศรีกระนวนวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ละออ แก้วคำสอน (ผิวทน)

บ้านหนองชุม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ละออ โสภา

แม่วงก์พิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ละออง คิมอิ๋ง

สระหลวงพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ลักขณา สุขอ้วน (ม่วงมิตร)

บ้านสร้างเรือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ลักคณา สงครินทร์ (บุญลับ)

บ้านหนองหว้าสุขใจ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ

ตะโหมด

เคมี
ป.โท

น.ส. ลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง

ชลราษฎรอำรุง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ลัญจกร กิตติรัตนวศิน

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัญจกร ทองเรือง

เคียนซาพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ลัดดา คฤหปาน

วัดห้วยแห้ง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดา จัดเครือ

บ้านหนองหิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดา ตระกูลรัมย์

รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดา ปริยาปัญจางค์

หนองรีประชานิมิต

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดา เพ็ชสังฆาต

พระบางวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ลัดดา โพธิ์เตี้ย

บ้านหนองคู

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล (ทองถาวร)

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม

เสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลัดดาวัลย์ เกษทรัพย์

บ้านหนองใหญ่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ลัทธพล ด่านสกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง ลำดวน ฟองธิวงศ์ (คำแคว่น)

บ้านสบมาง

เคมี
ป.โท

น.ส. ลำพึง เปี่ยมสติ

สำโรงวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลำพูน สิงห์ขา

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ลำพูน หามฤทธิ์

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลำพูน อาแพงพันธ์

เดื่อศรีไพรวัลย์

เคมี
ป.โท

น.ส. ลำภู บุญธรรม

สระบุรีวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ลำเพา ลาพันธ์

ภูมิซรอลวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ลิขิต จิตโส

ชุมแพศึกษา

เคมี
ป.โท

นาย ลิขิตดง นันตา

หล่มเก่าพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์

สตูลวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ลีลาวดี วงค์ปัญญา

เวียงแก่นวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ลือชา ลดาชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ลูฎฟี ดอเลาะ

ชีววิทยา
ป.โท