นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ร

น.ส. รจนพร (จันทร์เพ็ญ) คูณผล

สมสะอาดสวนฝ้าย

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง รจนา ด้วงชื่น (ทองโพธิ์เลน)

หนองกรดพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. รจนา บุญสาร

สมเด็จพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง รจนา พากระจ่าง (ไชยศรีฮาด)

เลยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. รจนา เพ็งเก่ง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย รณกร กะหมาย

บ้านป่าคาใหม่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย รณชัย กลิ่นกล้า

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เคมี
ป.โท

นาย รณชัย ปานะโปย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย รณชัย อินรัง

สรอยเสรีวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง รณิดา (อมรรัตน์) วุฒินนทชากุล (พุ่มจำปา)

วังหินวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. รดาศา ลิขิตบวร

บางสะพานน้อยวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รตวิสา ปาลินทร

ชุมพวงศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รติธรณ (วัลภา) ใจห้าว (แซ่เลี่ยว)

หาดใหญ่วิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. รพีพร ทองเพ็ชร

วังหว้าราษฏร์สามัคคี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง รภัสสา (อรุณี) คำเสนา (แซ่ตั้ง)

สารคามพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รมิดา จันฟุ่น

ทุ่งช้าง

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. รมิตา พิมพะไสย์

อนุกูลนารี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รวิวรรณ กองมาศ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รวีวรรณ นันทจิตตานนท์

วัดทัพหมัน

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รสจณี สิงหาเวช

บุณฑริกวิทยาคาร

เคมี
ป.โท

น.ส. รสซีมา วาโร๊ะ

บ้านบุโบย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. รสริน ตัญญวงษ์

อยุธยาวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. รสริน แสงสุวรรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รสสุคนธ์ หนูงาม

สมุทรสาครวิทยาลัย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รสสุคนธ์ เมืองเมฆ

ยุพราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง รสสุคนธ์ แก้วคูณ

สตรีสิริเกศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รอมือละ หะยีตาเละ

นราสิกขาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รอมือล๊ะ เจะเลาะ

สุไหงโกลก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง รอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะ (ฮะซา)

วัดโคกหญ้าคา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รอฮีม๊ะ ตะนิแร

วัดนางสาว

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ระชานนท์ ศรีเพชร

เวียงวงกตวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ระฑิยา อังคุระษี

สิรินธรวิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ระพีพงศ์ ลีพรม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ระพีพรรณ พงษ์ปลื้ม

สหชาติเศรษฐกิจวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ระพีร์พัชญ์ (สุภัทรสิริ) สอนเครือ

ศรีวินิตวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์

สุราษฎร์พิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย รักก่อ ศิริวัฒน์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย รักชาติ กลิ่นกล้า

มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย รักชาติ ภูชะอุ่ม

สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง รักมณี วรรณดัด (สุวรรณา)

ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย รักศักดิ์ ปริหา

เวตวันวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชฎา ริ้วทอง

สุรวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชฎาพร ตนภู

บ้านหลวง

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. รัชฎาพร วัชรวิชานันท์ (ก้อนกั้น)

โนนสูงศรีธานี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชฎาพร สุดเสมา

สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง รัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ (ศรีทะแก้ว)

น่านนคร

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. รัชฎาภรณ์ เพียรี

เขาสวนกวางวิทยานุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชดา ล้อทองกูล

ประดู่แก้วประชาสรรค์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชดา ศรสุรินทร์

หนองบัว

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชดา สุขพันธุ์

ระโนดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. รัชดาพร อินทรบุตร

หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. รัชดาวรรณ์ กันหาชาติ

พังเคนพิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชตา เกาะเสม็ด

แกลง(วิทยสถาวร)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนก พุทธิมา

เชียงของวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนก สมพรเสน่ห์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนี ชุ่มกิ่ง

หนองบุญมากประสงค์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง รัชนี พรพรม (สีหาคำ)

ดงสว่างวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนี ศรีพันธ์ลม

ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง รัชนี สมรฤทธิ์ (ศรีสองเมือง)

ท่าจำปาวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. รัชนี เจนการ

สตรีทุ่งสง

เคมี
ป.โท

น.ส. รัชนีกร กรเจริญพรพงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. รัชนีกร ภูตันวงศ์

ทวีธาภิเศก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง รัชนีกร หาริชัย(หยาดน้ำ)

บ้านนาจาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง รัชนีพร ปัญญาฟู (กัณทวี)

เชียงดาววิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนีวรรณ นาคศิริ

หนองขาหย่างวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัชนู รุ่งเรือง

นนทรีวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย รัชย์ชวินท์ (ศรายุทธ) ยะอนันต์

สามัคคีวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง รัญทิวา จันทร์แก้ว (จุลพงศ์)

บ้านเขาใคร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตติกาล ตันมิ่ง

วังทองพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง รัตติกาล แก้วบัณฑิตย์ (คำแหง)

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตติญา นวลจันทร์

วัดหนองสุ่ม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตติพร ตรีสอน

บ้านตาดข่าพัฒนา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง รัตติยา ช่วยคงคา (สุระคำแหง)

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตติยา นามงาม

เทพศิรินทร์

เคมี
ป.โท

น.ส. รัตติยา วงศ์สวัสดิ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนพรรณ วังดี

เชียงคำวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนวดี โมรากุล

สตรีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง รัตนวรรณ ประทุมศิลป์ (พรรุ่งเรืองกุล)

บ้านลำพระ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย รัตนศักดิ์ ฟักทอง

บรบือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนันต์ภรณ์ สีสัน

แม่เจดีย์วิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา กสิวัตร

ศรียานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา พันมา

วัดลานบุญ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา ฟูมั่น

วังมะด่านพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา ภูชัยศรีสัมฤทธิ์

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา รัตนเมธานันท์

บ้านโนนงาม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา วงศ์ภูงา

วังหลวงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. รัตนา ศุขกลิ่น

ชุมชนบ้านพุเตย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. รัตนา สมนิล

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง รัตนา สวัสดิมงคล (คงพล)

สภาราชินี 2

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา อินพญา

บ้านป่าอ้อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนา เงินดี

บัวน้อยวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. รัตนาพร นรรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. รัตนาพร ใจออน

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนาภรณ์ กลางมะณี

บ้านเหมือดป่าตอง

เคมี
ป.โท

น.ส. รัตนาภรณ์ ชูจิตร

เกล็ดลิ้นวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. รัตนาภรณ์ สัชชานนท์

ขนาดมอญพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท
[12  >>