นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ย

นาย ยงยุทธ วิจารณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ยงยุทธ ธวัชวงษ์

วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ยวนหลี โถนารัตน์

สามัคคีวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ยศธร บรรเทิง

นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.โท

ว่าที่ ร.ต. ยศพล มาสู่

ตาพระยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยศวดี ทองจิบ

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ยศวรรณ นวลละออ

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ยศวัฒน์(วัฒนา) พาผล

ขอนแก่นวิทยายน

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ยามีละห์ ดำเต๊ะ

สตูลวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ยามีละห์ บอเถาะ

บ้านบาละ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยามีละห์ สุกี

ระแงะ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ยามีล๊ะ โซ๊ะซูมะ(ยามา)

สายบุรี(แจ้งประชาคาร)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยาใจ มาชู

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ยิ่งคุณ รอดทิม

หล่มสักวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง

ปราจิณราษฎรอำรุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุดาวดี สุขมาก

ชัยนาทพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ยุทธการ เหมกูล

ละหานทรายรัชดาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุล

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ยุทธชาติ ไชยบุตร

สันติวิทยาสรรพ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ยุทธนา คะสุดใจ

นครพนมวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ยุทธนา สาจวง

ลองวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ยุทธนา สายพฤกษ์

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ยุทธนา เส้นเศษ

กู่จานวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ

ทรายมูลวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพดี ปรีดี

ร่องคำ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพา วรสาร

วังสามหมอวิทยาคาร

เคมี
ป.โท

น.ส. ยุพา เพียงไธสง

ตลาดโพธิ์พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ยุพาพักตร์ คล่องดี (นีระพจน์)

อุบลรัตน์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์

ลือคำหาญวารินชำราบ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพาวดี บ้งพรม

ห้วยจริงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ยุพาวดี พลภูงา (ทองคำเขียว)

อุดมพัฒนา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพิน คำบุญมา

วารินชำราบ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพิน คำหน้อย

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพิน พลอยยอด

มัธยมตระการพืชผล

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ยุพิน รุ่งรัตน์

ลาดยาววิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพิน ลาภทวี

บ้านซับผักกาด

เคมี
ป.โท

นาง ยุพิน สังเกตุ (จันทะเสน)

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ยุพิน ส่องแสง

ไทรงามพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ยุพิน เทพา(ตาลำ)

เขาหลวงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพินธ์ สุรินทร

ธารทองพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุพเรศ สงคราม

อนุบาลดอนไผ่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุภา บุญสระ

เจียงทองพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุภาพร เครือคำ

บุณฑริกวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุภาภรณ์ เจริญเขต

สตรีศึกษา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ยุระนันท์ คณฑา

หนองฉางวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุวดี ชุรี

ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ยุวดี ประทุม(ด่านสอดแนม)

สิริราชอนุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุวดี พันธ์สุจริต

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุวดี สุวรรณ์

ช้างบุญวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ยุวดี ใจเดี่ยว (กินรี)

พังเคนพิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ยุวธิดา เมฆวัน(อดทน)

บ้านโพนสวาง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุวนันท์ ไชยมงคล

แม่จริม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ยุวรี ไชยโพนงาม

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ยุวากร กลมอ่อน

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ยูซรัน ยามิง

รอข้อมูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต