นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ภ

น.ส. ภคพร อิสระ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ภคพล จุ้มใหญ่

ชัยภูมิภักดีชุมพล

เคมี
ป.โท

นาง ภควรรณ (ฉวีวรรณ) นามบุตร (เหลาแหลม)

บ้านโคกสง่านางาม

เคมี
ป.โท

น.ส. ภทรพรรณ(พชรพรรณ) พัฒน์ธนเศรษฐ์(อมรนพรัตนกุล)

อุตรดิตถ์ดรุณี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภรณี คงคา

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ภรณี สีรอด (บุญสิงห์)

สิงห์บุรี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภรณ์ชนก (อัญชณา) แก้วภูสี

บ้านสระประดู่

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ภฤศพร ผลไกรเพชร

จะนะชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภวรัญชน์ สมศักดิ์

อมก๋อยวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ภวันตรี (วันตรี) ศรีดาดิษฐ์

เซกา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ภักดี คันธี

ภูเขียว

เคมี
ป.เอก

นาย ภักดี เอ่นแคน

เวียงสะอาดพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. ภัคกร (เกตุสุดา) ปานโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ภัคนุช หมากผิน

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัครดา (วนัสนันท์) จ้ายสอน

ชื่นชมพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต (พรหมสี)

บ้านท่าสว่าง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ภัชรีพร เปียกบุตร(เสนา)

ราชประชานุเคราะห์ 34

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภัททิยะ จันทร์อุดม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ภัทรจิต ดิลกเดชพล

ปงพัฒนาวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรชมน (อ้อยทิพย์) คำป้อง

ไทรย้อยพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรชา สุขสบาย

พิมายวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ภัทรพร ตัสโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ภัทรพล เทียมจันทร์

นาโพธิ์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภัทรพล เมืองก้อน

เชียงคำวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรภร (วรรณพร) แสงจำปาธนัช (แสงจำปา)

บ้านสุขสำราญ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ภัทรภร (อาทิตยา) มั่นเพ็ชร

บ้านนา (นายกพิทยากร)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรวดี (ธีราพร) นามวงษ์

ขามแก่นนคร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรวดี (ประภาศรี) หาดแก้ว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.เอก

น.ส. ภัทรวดี ภักดี

พนัสพิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรวรรณ ไวสาหลง

โกสุมวิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรศยา พันแพง

บ้านหนองขาหยั่ง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรศรี พุ่มขจร

สระบุรีวิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. ภัทรสุดา รักทอง

เคมี
ป.โท

น.ส. ภัทรอร อริยธนพงศ์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ภัทรา ไปล่โสภณ (พยมพฤกษ์)

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

คีรีมาศพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทราพร รุจิราบัตร

ชลกันยานุกูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ภัทราพร อุทธา (พรมน้อย)

อำนาจเจริญ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทราวดี หนูพงษ์

วัดสุทธาราม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทราวรรณ ไชยมงคล

เคมี
ป.โท

นาง ภัทริกา พื้นชัยภูมิ (ศรีขอดเขต)

กมลาไสย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทริน หิตมูล

บ้านห้วยผึ้ง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรียา ผาจันดา

นาด้วงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัทรียา ลาสุนนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ภัสติญา พงศ์อร่าม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ภัสรา ทิพย์ลม

โนนสังวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภัสราภา จันทร์เมือง

สตรีภูเก็ต

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ภาคภูมิ สุวรรณโชติ

บ้านไร่วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภาณุ บุตรวิเศษ

นาดีพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย ภาณุพงษ์ พรมศร

ละหานทรายรัชดาภิเษก

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ภาณุมาศ นักษัตรมณฑล

สามร้อยยอดวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ภาณุมาส เคนถาวร มหาโยธี(ธรรมถาวรสกุล)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภาณุวัฒน์ อยู่นคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ภาณุวัฒน์ เกตุวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภาณุวัฒน์ เปรมปรี

ประเทียบวิทยาทาน

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภาณุวัตร หนูมา

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภานุพงค์ แสงฤทธิ์

หนองสอพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ภานุพงศ์ พูลทาจักร์

จอมทอง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภานุพงศ์ เจริญชัย

จ่านกร้อง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภานุพงศ์ แสงอุดม

ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภานุพล ประจวบแท่น

โนนสังวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภานุมาศ บุญสมร

เชียงของวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ภานุมาศ วรสันต์

ชัยภูมิภักดีชุมพล

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ภานุวัฒน์ บุตะมี

บ้านตะเคียนราม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภานุวัฒน์ ปะรา

หาดใหญ่พิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภานุวัฒน์ สมวงศ์

หนองบัวปิยนิมิตร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

มาบอำมฤตวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภาริณี สุวรรณศรี

โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภาวิณญ์ (ไชยรักษ์) ไชยานุกูล

โนนสมบูรณ์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภาวิณี อ้วนศรีเมือง

สว่างแดนดิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภาสกร (สุดเขต) บัวครอง

บดินทรเดชา (สิงหเสนี) 4

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ภาสกร กติยา

สา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภาสกร ภาคอัต

ธัญรัตน์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ภาสิณี ขุนรุ่งเรือง

หัวหิน

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ภาสินี จันทร์พวง

สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ภิติพร นวพันธุ์

ระยองวิทยาคมปากน้ำ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ภิรมย์ อินทะนะ

บึงมะลูวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภิรมย์ เชนประโคน

มหาวิทยาลัยมหิดล

เคมี
ป.เอก

นาย ภุชงค์ นิลประเสริฐ

ไม้ยาวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภุมริน ทัสนะเมธี

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ภูมิ ประยูรโภคราช

ตากพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ภูริทัต(รนนท์) นุ่นสิงห์

สตรีระนอง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ภูรินทร์ แตงน้อย

เทศบาลบ้านกล้วย

เคมี
ป.เอก

นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม

ทรายมูลวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ภูริภัทร ทิพย์รักษา

บ้านอ้อประชาสามัคคี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ภูวกฤต (สุทัศน์) ใจหอม

บ้านดงเมย

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ภูวดล สายสุวรรณ

ลาดยาววิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ภูวนาท คำพมัย

โพธิ์ศรีสว่างวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภูวเนศวร์(นรเศรษฐ) ศรีทอง

บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ภูษิต กวางทอง

บ้านวังเลียง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ภูษิต ศรีปะโค

ไชยบุรีวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ภูสิทธิ์ จันทนา

เลยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ภูเบศ พนานุรักษ์

กะทู้วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต