นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฟ

น.ส. ฟองเพียร ใจติ๊บ

แม่ใจวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ฟาตีมะห์ มาหะมะ (อิสมะแอ)

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ฟาตีฮะห์ มามะ

บ้านสระมาลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ

ยะหาศิรยานุกูล

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฟาตีเมาะ อีซอ

เดชะปัตตนยานุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฟาตีเมาะ แยนา

สุไหงโก-ลก

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ฟารีด๊ะ สันตี

ปะเหลียนผดุงศิษย์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฟ้ารุ่ง สุรินา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฟิสิกส์
ป.โท