นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย พ

นาย พงศกร พลับศิริ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย พงศกร ยังสวัสดิ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย พงศกร สุคลธา

อู่ทอง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย พงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ

สิรินธรราชวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย พงศ์ดนัย โตเลี้ยง

มหาวิทยาลัยรังสิต

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย พงศ์พันธ์ ปิจดี

นาน้อย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ชัย คำแก้ว

เบิดพิทยาสรรค์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ดนัย มุ้ยพรม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์นรินทร์ ชุมแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เคมี
ป.โท

นาย พงษ์ปิยะ กลิ่นมณี

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย พงษ์พันธ์ มาลาอ่อน

ยูงทองพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พงษ์พิศ พลศรี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พงษ์ลัดดา (พงษ์ลัดดา) งอกขึ้น

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ จันสุก

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ ดอกพอง

ศรีสองรักษ์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ ดีอุดม

เริงรมย์วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย พงษ์ศักดิ์ ทองไสล

วังน้ำเย็นวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย พงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย

หนองไผ่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต

พร้าววิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง

ห้วยแถลงพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง

สตรีศรีน่าน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์สวัสดิ์ สายกัน

หนองหลวงศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย พจงจิตร นาบุญมี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย พจนลักษณ์ ชูยอด

ท่าตะโกพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พจนา ดอกตาลยงค์ (ขำวงษ์) (มะกรูดอินทร์)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. พจนาถ คชนูด

ทุ่งสง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พจนารัตน์ อำไพฤทธิ์

ตะโหมด

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พจรินทร์ มะโรงศรี

ไตรรัตนวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พชรวรรณ มาฎารักษ์(มีหนองหว้า)

เรณูนครวิทยานุกูล

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย พนม คณะคูณ

พะลานวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนมพร รักษาภักดี

โนนสังวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย พนมยงค์ แก้วประชุม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พนัส แก่นอาสา

นารีนุกูล

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. พนัสดา มาตราช

ศรียาภัย

เคมี
ป.โท

น.ส. พนาวรรณ พุฒถนอม

บ้านนาสาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนิดา ถาวรานุรักษ์

พัทลุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนิดา เทวินสืบ

แจ้ห่มวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พนิดา เพชราเวช

เชียงแก้วพิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พยอม พิมพ์โพธิ์

นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย พยุงศักดิ์ แก้วดำ

ลองวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พร ปู่แขก

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พรชนก มีสำโรง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคมี
ป.โท

น.ส. พรณิชา พรหมเสนา

เคมี
ป.โท

น.ส. พรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรทิพย์ จันทร์ขาว

วิเชียรมาตุ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. พรทิพย์ จำลองเพลง (โมมะเกลือ)

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง พรทิพย์ ตองติดรัมย์

บ้านนา (นายกพิทยากร)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ นาถมทอง (ภูงามตา)

จินดาสินธวานนท์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ ปกป้องเสถียร

พยุห์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ ปัดตาเคนัง

สารคามพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ พรหมรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ ภูมิยิ่ง

ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง พรทิพย์ มีดี (โฮเมืองนอก)

ชุมชนหนองหิน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ รินไธสง

บ้านวังหิน

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรทิพย์ สุดรักษา

ชุมชนห้วยไผ่

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ สุพรรณโมก

ระยองวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพย์ หอมขจร

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง พรทิพย์ เกษมพิณ(บุญญาภา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พรทิพย์ เมืองแก้ว

ลือคำหาญวารินชำราบ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรทิพา เมืองโคตร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พรทิวา นันตาบุญ

จอมทอง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรนภา ขาวประเสริฐ

สิรินธรราชวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรนภา ศิลาอ่อน

มัญจาศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรนภา อาจสว่าง

บ้านนา (นายกพิทยากร)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรปวีณ์ สะอาด

นาเวียงจุลดิศวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพรรณ กมลเศษ

หนองนาคำวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพรรณ จันต๊ะไพสน

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพรรณ พลเยี่ยม

โพนทองพัฒนาวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพินิจ นิจสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. พรพิมล การะเกตุ

บ้านหนองแขม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพิมล คงเจริญสุข

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรพิมล คล้อยสุวรรณ์

ลาดปลาเค้าพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. พรพิมล จันทะบาล

บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. พรพิมล ชุมแสง(คงเปีย)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง พรพิมล ทองอุ่น (โพธิ์พร)

สกลราชวิทยานุกูล

ชีววิทยา
ป.โท

นาง พรพิมล เฉลิมชาติ (พงษ์อ่อน)

สมเด็จพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. พรพิไล ริมดุสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พรรณทิพย์ อุดม

ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรรณทิพา จันทร์ทัง

บ้านคลองเสาเหนือ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง พรรณทิพา ภูแข่งหมอก

บ้านเนินถาวร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พรรณทิพา เขื่อนเพชร (อินธิมา)

บ้านหนองเขียว

เคมี
ป.โท

น.ส. พรรณทิภา ทองนวล

สตรีภูเก็ต

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พรรณธิภา บุญศิลป์

ลานสักวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรรณบุปผา จินาวงศ์

ฉวางรัชดาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรรณมณี แก้วมั่น

ราชสีมาวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรรณวดี ยืนยงค์นาน

เตรียมอุดมศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง พรรณวิภา แก่นนาคำ (นาสุริวงษ์)

เวียงวงกตวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. พรรณวิไล ชมชิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เคมี
ป.เอก

น.ส. พรรณสุภา พ่อธานี

ถาวรานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. พรรณิพา เมฆพัฒน์

ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชีววิทยา
ป.โท

นาง พรรณี ตังคณิตานนท์ (จารุเกษม)

เมืองอำนาจเจริญ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง พรรณี หอมทอง (นิ่งแนน)

วังหลวงพิทยาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง พรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์ (สุวรรณวงค์)

มหาชนะชัยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรวิภา ภาพสิงห์

นาเฉลียงพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย พรศักดิ์ คงแก้ว

กะเปอร์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง พรศิริ ทิพย์สันเทียะ (สมภักดี)

โพธิ์ทองพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง พรศิริ สังข์ทอง (จมจา)

ภาชี (สุนทรวิทยานุกูล)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. พรศิวลักษณ์ วิริยะกุล

อำนาจเจริญ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย พรสรรค์ ชาพา

บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ5)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4  >>