นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฝ

น.ส. ฝาริดา กุลโรจนสิริ

สาครพิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต