นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ผ

นาง ผกากรอง โยธารักษ์ (ตรงแก้ว)

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เคมี
ป.โท

นาง ผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว

ทาขุมเงินวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน (คำริม)

แม่พริกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ผกามาศ สุขเมือง

หอวัง

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ผกามาศ แน่งแหยม

อุตรดิตถ์ดรุณี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ผดุงศรี คำฮ้อย

บุ่งคล้านคร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ผาสุข นาโควงค์

พนาศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ผิวผ่อง ทมานนท์

บุรีรัมย์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ผุสดี กล่อมวงษ์

ชนแดนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ผุสดี ผุดผาด

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต