นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ป

นาย ปกรณ์ คงแก้ว

ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปกายดาว แผลงฤทธิ์

สุโขทัยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ปฏิญญา สอนกล้า

สิรินธร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ปฏิณญา โคตรวงศ์

เชียงคาน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ปฏิภาณ ลือนาม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ปฏิมาภรณ์ ก้อนคำ

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปฏิวัติ ไชยมาตร

ท่าคันโทวิทยาคาร

เคมี
ป.โท

นาย ปฏิเวธ อินทร์โต

เชียงของวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปฐมพงศ์ ชวาลิต

เวียงสระ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ปฐมรัฐ คูหา

พิจิตรพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ปฐมาภรณ์ มูลกลาง

ป่าซาง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฐมาภรณ์ สานุกูล

ในเมือง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฐมาภรณ์ อวชัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ปฐมาภรณ์ แรงกสิกรณ์

วัดไผ่ตัน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฐมาวดี พละศักดิ์

น้ำเกลี้ยงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปฐมาวดี ยาแสง

สุราษฎร์พิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ปฐากรณ์ มิรัตนไตร

อาจสามารถวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปณญ์ธีรา (ปัญญ์อมล) แท่งหิน

มัธยมด่านขุนทด

เคมี
ป.โท

น.ส. ปณิดา ขัดสงคราม

เวียงเจดีย์วิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ปณิธาน ยิ่งดำนุ่น

หาดสำราญวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ปทิตตา ศรีเมฆ

วัดจันทร์ตะวันออก

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปทุมทิพย์ อินทร์เอก

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ปทุมพร บัวแก้ว

ตะกั่วป่า เสนานุกูล

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ปทุมพร พลศักดิ์(เบ้าทอง)

ขุขันธ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ปทุมมา แสงรักษ์

ธัญรัตน์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ

สตรีพัทลุง

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ปทุมวดี แซ่จู

กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ปนนท์ สิทธิสาร

ควนเนียงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปนัดดา ยอดทอง

บ้านหงษ์ทอง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปนัดดา สุรเมธสกุล

สิงห์บุรี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ปนิดา ทองมนต์

พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปนิดา หอมนาน

ฝายกวางวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ปนุพงษ์ เถาว์รินทร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ปภานันท์ ไทยจินดา

นาทวีวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ปภิชญา ยืนนาน (เรืองโค)

ยิ่งยวดพิทยานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ปรณัฐ ยาคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ปรมะ(จิตติ) บุญเขื่อง

ศึกษาต่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ปรมินทร์ แก้วดี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ปรวรรณ คารวะวิชัย

บัวแก้วเกษร

เคมี
ป.โท

นาย ประกอบ สูตรอุดม

บ้านหนองโสน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประกายสิทธิ์ เจริญบุญ

ปลาค้าววิทยานุสรณ์

เคมี
ป.โท

นาง ประกายเนตร กาฬภักดี (นาคเสน)

บ้านทุ่งมะกอก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ประกิจ วรเลิศ

กระสังพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. ประครอง แจ่มใส

หัวตะพานวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ประจักษ์ ทามี

บ้านดอนกลาง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ประชา จิตรสุนทร

หนองตาคงพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประณมพร บุญสุข

บ้านนาคำ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ประดับ ตันตะวาโย

นาดูนประชาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ประดับชัย อินมณี

ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ประดับพร คูณทวีพาณิชย์ (วงษ์แก้ว)

ผดุงปัญญา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ประดิษฐ์พร ดิษบรรจง

อุตรดิตถ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประถมพร โคตา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ประทาน สุขจันดี

โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ประทีป ธิสา

บ้านทุ่งติ้ว

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประนอม จะปิน

เมืองเชลียง

เคมี
ป.เอก

นาย ประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์

วัดไร่ขิงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ประพันธ์ ประเสริฐสังข์

บ้านหนองเดิ่น

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ประพันธ์พงษ์ ไชยจิตร

มัธยมยางสีสุราช

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภัสสร กองแก้ว

บ้านนาทราย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภัสสร บุญเถิง

สว่างแดนดิน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ประภัสสร มณีมาศ (หลักหาญ)

วัดทองเพลง

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ประภัสสร เบ้าชารี

หล่มเก่าพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภัสสร เศรษฐา

เสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ประภา สมสุข (คำเอี่ยม)

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ประภากร เชาวลิต

สิชลคุณาธารวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภาพร วรรณดี

นาแกสามัคคีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภาพร อุทวราพงศ์

บางปะอิน

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ประภาพร แสงอนุศาสน์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภาพรรณ แก้วเหมือน

นนทรีวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ประภาภรณ์ บุญตัน

พร้าววิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภาภรณ์ ศรขะทา

ชานุมานวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ประภาศรี จิตจำนอง (ธานีรัตน์)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ประภาศรี เหล่าแช่ม

บ้านทุ่งนาวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ประภาศรี เอี่ยมสม

สตรีอ่างทอง

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ประภาศรี แสงอนุศาสน์

วังโป่งศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ประภาส รวมปะระ

พะเยาพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ประยุทธ งามสกุล

โนนเสลาประสาทวิทย์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประยุทธ บัวแสง

หนองสองห้องวิทยา

เคมี
ป.โท

นาย ประยูร ภูแข่งหมอก

บ้านเนินถาวร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประริชาติ สิทธิสาร

หนองบัวพิทยาคาร

เคมี
ป.โท

นาง ประวิตรา กล้าหาญ (ศิริมา)

อุดรพัฒนาการ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์

ราชินีบูรณะ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประวีณกาณต์ พันธ์สุข

อินทร์บุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ประวีณา อาจสมัย

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ประวีณา โนวิชัย

ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ประวีณา ไพรทอง (รินทร์วงศ์)

ชุมชนบ้านบางเสร่

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประสงค์ เลิศสมบัติพลอย

เวียงเจดีย์วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ประสาน มืดภา

บ้านโคกก่อง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ประสิทธิ์ ทองแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ประสิทธิ์ ขวัญนอน

บ้านร่มโพธิ์ทอง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์

กำแพงเพชรพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ประสิทธิ์ คำหล้า

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ประสิทธิ์ จินตนุกูล

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต
[12 3 4  >>