นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย บ

นาง บงกชชนก(เกษศิรินทร์) กุลชนะเชาวน์(พุ่มพวง)

บ้านหนองฝ้าย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย บดินทร์ สำเร็จดี

บ้านทรัพย์พุทรา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บดินทร์ โพธิเวชกุล

ดอนพุดวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บทมากร ฤกษ์อภิวาทย์

อรุโณทัยวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บรรฑูรณ์ สิงห์ดี

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บรรพชิต โพธิ์บอน

พลับพลาชัยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย บรรพต คงตรง

สามเสนวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย บรรพต อินทรารัตน์

จอมทอง

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย บรรหาร กาศเกษม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง บังอร บุญมาวัด (เพริดพราว)

รัตนจีนะอุทิศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บังอร โพธิจันทร์

หนองไหลคึมน้อยวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บัญชา พิมพ์สังกุล

กำแพง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย บัญชา เม้าทุ่ง

แม่ตื่นวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย บัญชา โมราชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย บัณฑิต กาละภักดี

นครสวรรค์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย บัณฑิต คำแพง

ปรางค์กู่

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย บัณฑิต วินิจธรรม

ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บัณฑิตา ดอนกาวิน

น่านนคร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง บัณฑิตา ปิ่นหอม (อำพันธ์)

กระแชงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย บัลลังก์ จันทร์ทอง

สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บัวซ้อน ตำมะ

วัดบางปะกอก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง บัวทอง นันทะจันทร์(โคตรวัน)

บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บัวทอง สุดประโคน

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง บัวผัน บรรยง (แก้วปัน)

บ้านซำมูลนาก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

มหิดลวิทยานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. บัวไลย์ ครูช่วย

ปทุมรัตต์พิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง บานเย็น รู้ธรรม(ศิลป์ท้าว)

เวียงแก่นวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บารมี ศรีธรรมานุสาร

สุรนารีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญช่วย ภักดี

บ้านรวมทรัพย์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย บุญช่วย สุระป้อม

บ้านวังบง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. บุญณิตา (บุญช่วย) จิตรีเชาว์

วัดเขมาภิรตาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง บุญถิน(บญฐิตา) ศรีภา (บุตรจินดา)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. บุญประภา ช่วยชม

สตูลวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย บุญมี มุคสิงห์

เพชรละครวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง บุญยดา (ทิพย์วรรณ) สุยะหมุด (คนตรง)

ท่าวังผาพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บุญยืน จ้าวสันเที๊ยะ

บ้านไร่บนสามัคคี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญรัตน์ กัณหาไธสงค์

จัตุรัสวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.เอก

นาย บุญรัตน์ จันทร

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย บุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

สมุทรปราการ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญลอย มูลน้อย

แสลมวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. บุญล้อม วงศ์ทวี

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย บุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง

สายน้ำผึ้ง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย บุญส่ง จันทร

น้ำคำวิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย บุญส่ง จันทร์ใด

บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย บุญส่ง พุ่มบาน

แกลง(วิทยสถาวร)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุญเทียน มั่นใหญ่

นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย บุญเลี้ยง จอดนอก

บ้านหัวบึง

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย บุญโฮม สุขล้วน

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุณฑริก สอนสุรินทร์

ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุณณดา ยอดแก้ว

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. บุบผา เผ่าภูธร

เบญจมานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. บุปผา พุมโกมล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. บุพชาติ ชูบัว

บ้านอีมาดอีทราย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุรีรัตน์ สือพัฒธิมา

กำแพงเพชรพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาง บุศรา ปาระมี (จิตวรรณา)

วัฒโนทัยพายัพ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. บุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ

องครักษ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. บุศรินทร์ ก้อนนาค

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุษกร การอรชัย

สุราษฎร์ธานี 2

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุษกร ปนสันเทียะ

หนองบัว

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. บุษกร หอมกระแจะ

พิบูลวิทยาลัย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. บุษณีมาศ นิสาธรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุษบา พรมลังกา

บางกระทุ่มพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. บุษบา สืบสิงห์

ประชาพัฒนา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. บุษยา แสงทอง

ตาลสุมพัฒนา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. บุษรา ดงอุทิศ

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต