นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ธ

นาย ธง คณะคุณ

บ้านคำหมาไน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธงชัย บุญพัก

หนองแวงวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธงชัย ศักดิ์สุวรรณ

พนมทวนชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธงชัย แซวจันทึก

นาวังวิทยา

เคมี
ป.โท

นาง ธณัชชา จันทกาญจน์(ทองบุรี)

หาดใหญ่วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธณัฏฐา คงทน

สามเสนวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ธณิดา วงค์พุฒ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ธณิดา ไชยภูมิ

หอวัง

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์

กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนกร(เอกราช) อัฒจักร

พนมไพรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนกฤต น่วมจาด

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนบดี ชาญขุนทด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคมี
ป.โท

นาย ธนพงศ์ หมีทอง

นครสวรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ธนพงศ์ อินทระ

ลาออก

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธนพร คุ้มพ่วงมี

ปทุมคงคา สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนพล แก้วอุดม

เคมี
ป.โท

นาย ธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนภณ บุญพลอย

บ้านหมี่วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนรัชต์ โหนขุนทด

บ้านโม่งหลวง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนวรรณ นัยเนตร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ธนศักดิ์ เจริญธรรม

อนุกูลนารี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

มหิดลวิทยานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธนัชชา แสงจันทร์

สันป่าตองวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนัชพร พ่อธานี

มัธยมวานรนิวาส

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนัชพร เกิดรุ้ง

ราชวินิตบางแก้ว

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ธนัญชา พิทยาเสถียร

แก่นนครวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนัดดา คงมีทรัพย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธนันดร ชนะกุล

ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ธนา ไม้หอม

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร กองกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ธนากร บุญพันธ์

กะทู้วิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร อัปปะมะโน

เซิมพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร อาทะเดช

บ้านห้วยต้ม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร เปรมพลอย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากร ไพบูลย์

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนากฤช (พิชญานิน) (แดง) ครุเจนธรรม (แซ่เตียว)

ไตรมิตรวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์

ละอุ่นวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนาวริทธิ์ (จักรทิพย์) อธิธนาหิรัณย์ (จันทร์กอง)

เบญจลักษ์พิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป

ราชินีบูรณะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนิกานต์ กันฑะวงศ์

ปล้องวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนิดา หนูแป้น

สุราษฎร์พิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธนิต ปุ่นประโคน

ไพศาลพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนิตา ชาติวุฒิ

สวรรค์อนันต์วิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ธนินทร์ธร (พิชญ์สินี) นิ่มทอง

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง

อุตรดิตถ์ดรุณี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธนิสสรา พินิจมนตรี

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน

อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ

เคมี
ป.โท

นาย ธนโชติ(ทองดี) ขุนโทนิล

ศรีรัตนวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธรรมนูญ ผ่านสำแดง

ท่าบ่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธรรมรัตน์ สันทัด

ประเทียบวิทยาทาน

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธราทิตย์ เกตุหอม

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ธวัช ยะสุคำ

อุ้มผางวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ธวัชชัย ช่วงวิไล

ดงขุยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

นาเชือกพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธวัชชัย มีสะอาด

พนมดงรักวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ธวัชชัย วิเศษสิงห์

ท่ามะกาวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธวัชชัย ศรีไทย

วิเชียรมาตุ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธวัชชัย สุวรรณวงศ์

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ธวัชชัย เป็นพนัสสัก

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ธวัตรชัย เดนชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธัญชนก (ศิริขวัญ) เขื่อนเมือง

วังชิ้นวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ธัญชนก(ตุ๊กตา) มีพยุง(จันทร์ดวง)

วัดโบสถ์ศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ธัญญนันท์ ศรีปัตถา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เคมี
ป.โท

น.ส. ธัญญพัทธ์ รติกุลฐิตินันท์

พนมดงรักวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

กรรณสูตศึกษาลัย

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ธัญญา เกื้อหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ธัญญาภรณ์ จารุจิตร

อำนาจเจริญ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธัญญารักษ์ นาคยา

สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ธัญญารัตน์ จูมแพง

ร่มเกล้า

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธัญญารัตน์ สานันต์

พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ

สตรีพัทลุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์

แม่เมาะวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ธัญลักษณ์ (ดุจฤดี) วงษา

พญาลอวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ธัญลักษณ์ จันดีสาร(เมธีปัญญากุล)

กันทรลักษ์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ธัญลักษณ์ วุฒิคุณ (อินรายรัมย์)

กาวิละวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ธัณยาภรณ์ ภักดี

พัทลุง

เคมี
ป.โท

น.ส. ธันยธร ลีลาวัชรมาศ

ฤทธิยะวรรณาลัย2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธันยมลธ์(ยศมล) จตุรวิทย์กุล

ไทรน้อย

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ธันยวัฒน์ แสงเดือน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ธันยาภรณ์ กองสิงห์ (อินทมาตร์)

วัดพนมเศษ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์

กันทรารมณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ธันย์ชนก โพธิ์ศรี

ปราจิณราษฎรอำรุง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธันย์ละดา (ชนิดา) ภัคสุขนิธิจิรโชติ (แสงอาจ)

เลิงนกทา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธันย์วรัชญ์ (มลิวรรณ) คงเนียม

ตะโหมด

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ธันวิน ณ นคร

ดีบุกพังงาวิทยายน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ธาตรี ชีถนอม

กุยบุรีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธานี ดิษประภัส

บ้านคลองแห้งวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ธานี บุษผาคร

ปราจิณราษฎรอำรุง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ธานีวิทย์ (ธานี) กิตฐิติพงศ์ (จันทร์นาง)

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

เคมี
ป.เอก

น.ส. ธารทิพย จันทรนิมะ

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาง ธารทิพย์ ทานะ (หวังดี)

เขื่องในพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธารทิพย์ สอดสี

สิรินธรราชวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ธาริณี แดงน้อย

ชลกันยานุกูล

เคมี
ป.โท

นาย ธาวิต สุวรรณไตร

บ้านดุงวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ธาวินี ดอนตุ้มไพร

ระหานวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต
[12  >>