นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ท

นาย ทดสอบ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ทนงศักดิ์ นันทกร

นาอ้อวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ทรงกลด พรศิริวงศ์

สภาราชินี จังหวัดตรัง

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ทรงศักดิ์ บาอินทร์

ศรีขรภูมิพิสัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทรงสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ทรรศนีย์ รัตนวิจิตร

สมุทรปราการ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทรรศยา ทองทราย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ทรรศิน อุษาวิจิตร์

วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์

บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ทวิต โม้ทองศรี

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

เคมี
ป.โท

นาย ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ

สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทวิษญาณ์ ชมภูพวง

อำมาตย์พานิชนุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทวี ศิริชัย

บ้านนาเรือง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ทวีชัย ดวงผุย

คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทวีชัย เชื้อจีน

สมุทรสาครบูรณะ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ทวีป แซ่ฉิน

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ทวีรักษ์ ทูลพุทธา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ทวีศักดิ์ สะใบ

ด่านขุนทด

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ทศพร ชิตมณี

มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ทศพร สวนแก้ว

ปิยะมหาราชาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ทศพล ขุนคงเสถียร

อนุราชประสิทธิ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

สบจางวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ทองคูณ จันทสิงห์

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ทองหล่อ วันวิเศษ

นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ทองใบ สุขประเสริฐชัย

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ทักษพร บุตรสาร

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ทักษิณา คล้ายมณี (สระโพธิทอง)

สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัชชา สุตตสันต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง ทัชยา อุดมรักษ์(กองน้อย)

บางลายพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัดดาว ศิริวงค์

หล่มสักวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

ว่าที่ ร.ต. ทับทิม บุญเหลือ

บ้านทุ่งมหาชัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทับทิม ประมูลจะนัง

ผดุงนารี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศณี วรเพ็ชร์

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทัศตริน วรรณเกตุศิริ (เครือทอง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ทัศนัย ชำนาญเพชร

นครสวรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทัศนา จรจวบโชค

ศรัทธาสมุทร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทัศนา ศิลป์ท้าว

เชียงคำวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนี พุฒนอก

สุเหร่าคลองจั่น

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. ทัศนียา เพชรชู

ไชยาวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ กวางลา

บ้านภูดินพัฒนา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ ขุนครอง

เคมี
ป.โท

นาง ทัศนีย์ คงดี (พุ่มจำปา)

บางบัวทอง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ ทองล่อน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ นารี

ตะพานหิน

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ทัศนีย์ น้ำใจดี

วัดองครักษ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ บริบาล

บ้านแม่แฮเหนือ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์ บุญโย

ประโคนชัยพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทัศนีย์ วงค์นรา

หนองสองห้องวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทัศนีย์ ศรีชัยมงคล

ผดุงปัญญา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ทัศนีย์ สารทิพย์ (เชื้อเพ็ชร)

วิเชียรมาตุ 2

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทัศนีย์ หักขุนทศ

กู่แก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทัศนีย์ เนตรประโคน

บ้านบุวิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศนีย์พร (ทรรศณีพร) (สมพร) กลิ่นแก้ว

ศาลาตึกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทัศน์พล ก้องพนาไพรสณฑ์

เทศบาลวัดเขียน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทัศรินทร์ บุญพร้อม

ตานีวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทาริกา กันทะตุ่น

อมก๋อยวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิฆัมพร กอมณี

ดงสว่างวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว

เชียงดาววิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ทินกร เหล่าออง

เบ็ญจะมะมหาราช

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ทินกรรตุ์ (ทินกร) เขยสุข

ชุมแพวิทยายน

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ทินวัฒน์ วิญญาสุข

นครขอนแก่น

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพพาภรณ์ ลาภา

มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพมาศ กลทิพย์

ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทิพยวารี คำออน

เขากะลาวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพย์พรรณ สุวรรณพันธ์(ปาปะไพ)

ราชประชานุเคราะห์ 16

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพย์รัตน์ มังกรทอง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง

บุญวัฒนา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

ลาออก

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ทิพย์อุษา ธรรมขันธ์ (เหลืองกิ่ง)

ทุ่งฝนวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพวรรณ ทีอุทิศ (ธารารมย์)

เบ็ญจะมะมหาราช

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ พลอยงาม

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ รังไสย์

พะทายพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพวรรณ สมตัว (แก้วเนตร)

โพธิ์ไทรพิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ทิพวรรณ สาทุ่ง

สูงเม่นชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ เมืองมูล

ดอกคำใต้วิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. ทิพวรรณ เหมอารัญ

วิเชียรชม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวรรณ แซ่ขอ

พระราชทานทับละมุ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวัลย์ ขลิดรัม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิพวัลย์ ทองนอก

ห้องสอนศึกษา

เคมี
ป.โท

นาง ทิพวัลย์ พรหมรักษ์ (เที่ยงอยู่)

วชิรปราการวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน(สมประสงค์)

หาดใหญ่วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ทิวากร ชารีมุ้ย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ทิวากร พวงภู่

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิวาทิพย์ พิบูลย์

พุทไธสง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ทิวานนท์ สูบผอม

ป่าพะยอมพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ทิวาพร กันรังรัมย์

ปางศิลาทองศึกษา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ทิวาพร ชำนาญเอี่ยม

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต