นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ถ

น.ส. ถนอมนวล ชูเชื้อ

ขุขันธ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ถาวร เรืองบุญ

เชียงใหม่ประชานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ

สตรีวิทยา 2

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์

ศรีบุณยานนท์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ถิระวัฒน์ ละเลิศ

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ถิราพรรณ ขำดวง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

เคมี
ป.โท