นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ต

น.ส. ตรีตราภรณ์ ตั๋นจี๋

ห้องสอนศึกษา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ตวงพร ยุทธสะอาด

หาดใหญ่วิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ตอเละ ตาเยะ

บ้านโต๊ะชูด

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ตะวัน พันธ์ขาว (กตะศิลา)

บึงบูรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ตะวันฉาย โทบุดดี

โนนคำพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ติณระพี จ่าหมื่นไวย์

ห้วยกรดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ติรณันต์ ชูรักษ์

ป่าบอนพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ตีรณา ชุมแสง

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ตุลารัตน์ จินายะ

ร้องกวางอนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ต่วนกัสฟี หะมะ

ลาออก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ต่วนนีซะ รอยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ต่อยยีบ๊ะ ดอเลาะห์

รอข้อมูล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต