นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ด

นาย ดนัย พันธ์ขาว

บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ดนัย สุดจิตรจูล

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ดนัย ไทยมี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ดนัยรัตน์ กาศเกษม

สรอยเสรีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ดนัยศักดิ์ เจริญเขต

ธงธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ดนุพล บุญชอบ

บางลี่วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ดนุพล เดชอุดม

อนุกูลนารี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ดร ศรีสวัสดิ์

เนินยางประชาสามัคคี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดรุณตีย์ พันธ์เลิศ

ป่าติ้ววิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ดรุณี ฉิมช้าง (ป้องสี)

วัดมกุฎกษัตริยาราม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดรุณี วิเชียรสรรค์

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ดรุณี เก้าเอี้ยน

ปะเหลียนผดุงศิษย์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดลนภา พรรื่นเริง

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เคมี
ป.โท

นาย ดลฤทัย ศรีทวีกาศ

วังกระแสวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงกมล แก้วคงดี

บ้านปรางค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงกมล แป้นชูผล

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ดวงกมล โนนจุ้ย

วัชรวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงชีวัน จันเครื่อง(ใฝ่ใจ)

เชียงแสนวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงดาว ชนะฤทธิ์(พละสุข)

โคกเจริญวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ดวงดาว วาณิชประดิษฐ์(ปินตา)

วัดบวกครกเหนือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงนภา สนศิริ(สมพงษ์)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ดวงพร คงนา (คำประดิษฐ)

ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ดวงพร มูลป้อม (เจริญมาก)

บ้านด่านลานหอยวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงรัตน์ มาตย์สาลี

หนองสองห้องวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงรัตน์ สายประดิษฐ์

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ดวงฤทัย บุตสาทำ

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ดวงเดือน ชนะงาม

บ้านประสุข

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ดวงเดือน พิณสุวรรณ์ (สุวรรณจินดา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ดวงเดือน แสงวิเศษ (โมกภา)

เติมแสงไขปากช่องวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ดวงเนตร สุขรักษ์

จอมทอง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ กีรติจันทากุล(ทองปลิว)

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ นามกูล

อ่างศิลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ บุญหล้า

โนนสะอาดพิทยาสรรค์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ บุตรดี

ตานีวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดวงใจ ยอดสกุลณี

สวรรค์อนันต์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดารณี ปานทอง

ราชประชานุเคราะห์ 33

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ดารณี ไชยเวช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

เคมี
ป.โท

น.ส. ดารากร หาญยุทธ

บ่อเกลือ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ดารากรณ์ อัปกาญจน์

ปทุมราชวงศา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดาราณี ห้วยจันทร์

บึงบูรพ์

เคมี
ป.โท

น.ส. ดารานิล นิรงบุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ดาราพร หาญกล้า

โชคชัยสามัคคี

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ดาราภรณ์ ดวงจันทร์

ดอนมดแดงวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ดาราวรรณ นนทวาสี (โชคดวงดี2) (มลตระกูล1)

ทาขุมเงินวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ดาราศักดิ์ นพสถิตย์

ชะอวด

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ดารูณี แวมามะ

บ้านบางปู

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดาลารีน อับดุลฮานุง

คณะราษฎรบำรุง 2

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ดาววิภา มีบุญ

ไชยปราการ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดาวเรือง ติ๊บพรม

ป่าแดดวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง ดาหวัน มูลเมือง (บุตรโพธิ์)

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ดำรงค์ โพธิจักร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ป.บัณฑิต

น.ส. ดำรัสศิริ สัจจาธรรม

คลองใหญ่วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล

ท่ามะกาวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.เอก

น.ส. ดิศราพร ศรีนุช

อนุบาลหนองปรือ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ดิษฐ์ลดา ปันคำมา (ปวงฟู)

ราชประชานุเคราะห์ 22

เคมี
ป.โท

นาย ดิษพล เนตรนิมิตร

ชลกันยานุกูล

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ดุจดาว ช่วยสุข

อ่างศิลา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดุจดาว ราทอง

ชัยนาทพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดุจอรุณ อินตา

บางชัน

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ดุษฎี ศรีทรงราช

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ดุษราภรณ์ ชูเสน

จันทรุเบกษาอนุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ดุสดี เปียกบุตร

พนมเบญจา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต