นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ณ

น.ส. ณชพร(อภิญญา ) จิตอารี

มัธยมป่ากลาง

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณชมน รุ่งใสวัฒนา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

เคมี
ป.โท

น.ส. ณฐกฤษกา (พรรณี) มงคล

สันป่าตองวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณฐนนท์ เหมไพบูลย์

วิเชียรมาตุ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ณธพร บุญปก (จันรัมย์)

ศรีสะเกษวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ณธรรศ (อรรถวุฒิ) บริบูรณ์

ศรีรัตนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณปภัช (กันยา) บุญสมศรี

ละหานทรายรัชดาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ณปภัช (เสาวลักษณ์) รู้สมกาย (พิมพ์ดี)

มัญจาศึกษา

เคมี
ป.โท

นาย ณภัทร(ไพศาล) ศิลปศร

โตนดหลวงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณภัสชนันท์ (กาหลง) ต่ายครุธ

บ้านยี่มุ่ย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ ขัดคำ

ตรง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ชัย บุตรวัง

วังทรายขาววิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้ว

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ฤทธิ์ วารี

ปลาปากวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์

บางสวรรค์วิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ณรงค์ศักดิ์ พลแก้ว

บรรพตพิสัยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์

ยางชุมน้อยพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร

สลกบาตรวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์

แหลมราษฎร์บำรุง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรงฤทธิ์ ผาธรรม

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณรรตธร คงเจริญ

ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณรัฐกรณ์ (รัฐพล) พรมน้อย

อำนาจเจริญ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ณราภรณ์ บุญกิจ

หล่มสักวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ณริศรา อรรฆยมาศ

วิเชียรมาตุ

เคมี
ป.โท

นาย ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณัชชาพร ศรีทานันท์

โคราชพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย ณัชธฤต (เสกสันต์) เกื้อทาน

ปทุมราชวงศา

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฎฐา ธรรมโรจน์

ชุมชนบ้านสร้างค้อ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ณัฎฐเดช ทองใบ

แคนดงพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฎฐ์ชุดาธร (บัวลอย) กินะรี

หนองกุงศรีวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณัฎฐ์วิภา (ดารัตน์) สุริยันต์

ยางชุมวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฎยา สุริยนต์

สามัคคีวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ณัฏฐกานต์(ศิรินญา) วัฒนานุสิทธิ์

ยโสธรพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ณัฏฐา ชนะสิทธิ์

เคมี
ป.โท

นาย ณัฏฐ์(ธรรมนูญ) ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ณัฏฐ์ญาดา แรกเรียง

โนนสูงศรีธานี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฏฐ์พธู เสริมสุข

ราชโบริกานุเคราะห์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณัฐกรณ์ ผิวชื่น

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐกฤตา แพงพิพัฒน์

มัธยมประชานิเวศน์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐกฤษ ทองน้อย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณัฐกานต์ ชูคง

นราสิกขาลัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณัฐกานต์ ต่อมกระโทก

หนองกุงศรีวิทยาคาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐกานต์ บุญสุภา

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฐกานต์ ภาวะชัย

เลิงนกทา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย ณัฐชนน ขาวสอาด

บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ณัฐชริกา ขวัญเดือน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ณัฐชลิดา(ลำไพ) ประกิ่ง(งอยภูธร)

กุสุมาลย์วิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐณิชา เจริญรักษ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณัฐณีย์ อินทวงษ์

พะเยาพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี

น้ำปาดชนูปถัมภ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐธยา ชัยวิเชียร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย (น้ำมนต์ ตะนีพันธ์)

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ณัฐธยาน์ (อำพาภรณ์) มั่นหมาย (ตาทิพย์)

บึงสามพันวิทยาคม

เคมี
ป.เอก

น.ส. ณัฐธิดา (ปิยะธิดา) เยาวลักษณ์โยธิน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว

จักรคำคณาทร

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฐธิดา พรหมยอด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐธิดา อ่อนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐนรินทร์ เจิมปรุ (สงคง)

ตลิ่งชันวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐนรี คณะเมือง

เคมี
ป.โท

นาย ณัฐพงศ์ มณีโรจน์

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย

พะเยาพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย ณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพงษ์ จันทร์มณี

ฟากท่าวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์

บ้านกรวดวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ณัฐพร ทองพูน

สตรีสิริเกศ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐพร สิงห์มณี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ณัฐพล คชาธร (เมฆาปิกานนท์)

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล ทองทวี

เดชอุดม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล บัวอุไร

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล พรมลี

ราชประชานุเคราะห์ 28

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล แสงทวี

นารายณ์คำผงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล โยธาธิติกุล

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐพล ไสยสาลี

ร่องคำ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐมน คำขัน

ศรีสงครามวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐยาพร คำแพง

บ้านนาหว้าเหนือ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐรดา (วรรณพร) แซ่เชื่อง

ละอายพิทยานุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐริกา ฉายสถิตย์

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐริกา ทองสมนึก

สกลราชวิทยานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐริกา ผายเมืองฮุง

สว่างแดนดิน

เคมี
ป.โท

นาง ณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ (สงสอาด)

ศรีเมืองวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ณัฐวรรณ มั่นใจ

สุโขทัยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ณัฐวรรณ ศิริธร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง ณัฐวรา ดอนดี (กาวินันท์)

บ้านแม่ทะ

เคมี
ป.โท

น.ส. ณัฐวรา อาแวเลาะ

นราสิกขาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ณัฐวัชร โตสัจจะ

ปทุมวิไล

ชีววิทยา
ป.โท
[12  >>