นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฑ

นาย ฑิฆัมพร ก้อนคำ

กันทรารมณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฑิฆัมพร รัตนบุรี (โตสำลี)

วังหินวิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย ฑีฆายุ วงค์ปัญญา

อุดมสิทธิศึกษา

ฟิสิกส์
ป.โท