นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฐ

น.ส. ฐรินดา สังยาหยา

พิมานพิทยาสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฐานิต (ศิวพร) คงเสน (เจริญวาศน์)

ทุ่งสง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ฐานิตา(วัลภา) จันทร์ภิวัฒน์

ปัญญาวรคุณ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาปณี พัฒนสาร

ทะเมนชัยพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาปรานี แก้วแวงสิ่ว

นาดีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐาวนาตย์ คงแก้ว

ประภัสสรรังสิต

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิตาภรณ์ มะลิ

ตะแพนพิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ฐิตารีย์ (อารี) แสงสุวรรณ (จันทร์ทรา)

บ้านอรุโณทัย

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฐิติชญา เลิศจำรัสพงศ์(เห็นพร้อม)

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติพร บุญธรรม

สามชัย

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ฐิติพร เผือกพิบูลย์

กบินทร์วิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ฐิติมา ประยูรพรหม

บรบือ

เคมี
ป.โท

น.ส. ฐิติมา ผ่องแผ้ว

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฐิติมา อรุณรังษี

สตรีพัทลุง

เคมี
ป.โท

นาง ฐิติยา อัลอิดรีสี

บ้านบางปู

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ฐิติรัตน์ คงเกิด

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์

วัดโนนสภาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิติรัตน์ เจริญตา

ควนพระสาครินทร์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ฐิติวัฒน์ จัดดี

บ้านผาเวียง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฐิยาพร ปานสง

วัดธรรมจริยาภิรมย์

เคมี
ป.บัณฑิต