นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ญ

นาย ญาณพัฒน์ (วิโรจน์) พรมประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ญาณิดา(ดาราพร)แก้ววงษ์หิว(สีขำ)

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ญาดานันท์ เกตุแก้ว

สตรีภูเก็ต

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ญาใจ ใจสุข

คำป่าหลายสรรพวิทย์

ฟิสิกส์
ป.โท