นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ซ

น.ส. ซอฟะ สะนิ

เขาแคงกุศล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซะรีฟะซ์ อูมา

สุวรรณไพบูลย์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ซัฟฟียะห์ สาและ

เบญจมราชูทิศ ปัตตานี

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ซัลซาบีลา สาและ

เคมี
ป.โท

น.ส. ซัลวาณีย์ ฮัลบุลเลาะฮ์

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ซารีนา บิง (ปูเตะ)

บ้านท่าน้ำตะวันออก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ซารีม๊ะ ยามู

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เคมี
ป.โท

นาย ซูกีมาน แลมีซอ

บ้านดาโต๊ะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซูมัยยะห์ (ซูไรดา) มาแม

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ซูมาซะ ดามะอู

ยาบีบรรณวิทย์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ซูรายา แวยูโซะ

บ้านกระเสาะ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ซูลกิฟลี การี

หารเทารังสีประชาสรรค์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ซูไวดา ลาหะมะ

นราธิวาส

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ซูไฮลีย์ หะสีแม (กะนา)

ยะหาศิรยานุกูล

เคมี
ป.บัณฑิต