นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ช

น.ส. ชญาณิทิพย์ บุญลบ

ศรีกระนวนวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญาณี ฤทธิ์ณรงค์

หนองกรดพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญาดา จันทร์นาค

หัวหิน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญานิศ(พรพิรุณ) ฟูประทีปศิริ

พิชัยรัตนาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน

ฤทธิยะวรรณาลัย2

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชญาภา(จิราภา) รุ่งโรจน์ธีระ

สามชุกรัตนโภคาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชฎาพร ขนทอง

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชฎาพร อักษรพิมพ์

โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชฎาพร เชียรศรี

วิเชียรมาตุ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง ชฎาภรณ์ สกัลยา (แสงปาน)

วังวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชฎาวรรณ สุขัมศรี

เคมี
ป.โท

น.ส. ชณิตา(พรรุ่ง) สามัญตระกูล(วิมลจิตรสอาด)

ลาดยาววิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชนกกานต์ ฉายแก้ว

ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนกขวัญ ศรีคำ

เถินวิทยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนกนันท์ พลภักดี

ละลมวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกนาถ ชื่นมณี

น้ำพอง

ชีววิทยา
ป.เอก

นาง ชนกวรรณ ไชยศร (รักสีนวล)

ทุ่งสง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนกสุดา พุ่มเจริญ

สามพรานวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ชนธิชา ฉายาวาศ (ปะนัดโส)

เทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)

เคมี
ป.โท

น.ส. ชนนิกานต์ สมานทรัพย์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนม์ชนก เดือนฉาย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชนะวงศ์ มุ่งชู

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชนะศึก(ไกรศร) โพธิ์นอก

จัตุรัสวิทยาคาร

เคมี
ป.เอก

น.ส. ชนัญญา ธัญญพันธ์

ยางวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนัญธิดา พรมมา

เชียงแสนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนันท์ธิดา (ศุภนุช) ประพิณ

ชุมชนบ้านแม่ตืน

คอมพิวเตอร์
ป.เอก

น.ส. ชนันธร (นฤมล) เมืองอยู่

วัดดอนพัฒนาราม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนันธร อุดมศิลป์

ศรีขรภูมิพิสัย

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนันธร เข็มสุข

บุณฑริกวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนากานต์ พรมพิทักษ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชนาทิป พ่อธานี

อนุบาลดำรงราชานุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนาธิป อาราธนกุล

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

เคมี
ป.โท

นาย ชนาธิป โหตรภวานนท์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ชนานันท์ สิงห์มุ้ย

ศรีเมืองวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชนาภัทร (จิลายุ) ขาวสะอาด

มัธยมตระการพืชผล

คณิตศาสตร์
ป.เอก

น.ส. ชนิกา ชาวงษ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชนิกานต์ สระมุณี

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ชนิดา ทาระเนตร์

สา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชนิดาพร ดวงแสง

สตรีสิริเกศ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชนิตกานต์(บานชื่น) คำวัน (สงสอาด)

นาจะหลวย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ชนินันท์ ราชภักดี

ทุ่งโพธิ์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมพิชาน์ รัตนการย์พงศ์

คลองใหญ่วิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ชมพูนุช ดวงจันทร์ทิพย์ (เสนา)

วัดบุคคโล

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชมพูนุช อุทัยรัตน์

หาดใหญ่วิทยาลัย

เคมี
ป.โท

น.ส. ชมพูนุช เพ็ญจันทร์

รอข้อมูล

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ชมพูนุท ฉลาดเฉลียว

สังขะ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมพูนุท บุญรอต

พานทอง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชมพูนุท รุ่งสว่าง

สงวนหญิง

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชมภู มูลวงศ์

นาแกวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชมัยพร รอดกลิ่น

สุราษฎร์พิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ชมัยมาศ วังทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชยพัทธ์ ศรีกรด

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ชยุต พรมวิชัย

นาส่วงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชยุตพงศ์ พรมยะ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชราวุฒิ พีระธรรม

โพธิแสนวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชรินทิพย์ ทานุมา

รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชลธวัฒน์ มีดี

หนองหินวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา ตาดี

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง ชลธิชา วรภู

พุทธชินราชพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา วะชุม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลธิชา สาชิน

โกสุมวิทยาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชลธิชา(ปุณธิชา) มาเนตร

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ชลนที อักษรประดิษฐ์

สมุทรสาครวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชลนธาร (วิเชียร) ศิวปรียานุพงษ์ (แซ่ย่า)

บ้านน้ำจวง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลฤทัย ทวีแสง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ชลลดา ศรีทวีกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ชลันดา อ่อนขำ

พิชัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลาธร วิเชียรรัตน์

เฉลิมขวัญสตรี

เคมี
ป.โท

น.ส. ชลิฎา ทามณี

ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลิดา มีแสง

นารีนุกูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง ชลิตา ละเลิศ (ทักษิณกานนท์)

นาเยียรัชมังคลาภิเษก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชลิตา ชีววิริยะนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย ชวกฤษ (ธีร์ธวัส) นาจันทัด

คำม่วง

เคมี
ป.โท

น.ส. ชวนชม บูโกก

สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนชม พอใจ

บ้านหลวง

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนพิศ คณะพัฒน์

บ้านนาเจริญ

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ชวนพิศ เหล็กใหล

ดงขุยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชวนันท์ แสนแทน

ระยองวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชวนี สุภิรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ชวลิต ทับสีรัก

ห้วยราชพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.เอก

น.ส. ชวัลลักษณ์ ตาไฝ

วัฒโนทัยพายัพ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ชวัลลักษณ์ บุญเทียม

ราษฎร์สามัคคี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย ชวิศ (เสรี) สมบัติวงค์

บัวเชดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัชฎาภรณ์ ประจันพล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล

แจ้ห่มวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัชณี คิดสร้าง

ปิยะมหาราชาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ชัชวลัย ขุนทอง

กมลศรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาล วังภูมิใหญ่

ภูเรือวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาล ศรีโพธิ์ผา

สารคามพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาลย์ (ดวงใจ) กองสุข

ดอนแรดวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ชัชวาลย์ บัวริคาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณิตศาสตร์
ป.โท
[12  >>