นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฉ

นาย ฉลอง มหิวรรณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เคมี
ป.โท

นาย ฉลอง สุยะวงค์

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ฉลาด สายสินธุ์

บัวขาว

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉัตรขวัญ จันทลา

สตรีราชินูทิศ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรชัย ป้องวิเศษ

บึงมะลูวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย ฉัตรชัย หนูเพชร

ควนเนียงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย ฉัตรชัย หัสดร

พนัสพิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

ดร. ฉัตรชัย เครืออินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ฉัตรธิดา(แจ่มศิริ) ชัยโพธิ์ศรี

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ฉัตรยา ป้องสิงห์

หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉัตรวรีย์ รังหอม

ประชารัฐพัฒนศึกษา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรวลัย ทรงความเจริญ

สามโก้วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉัตรสุดา มนัส

สิรินธรวิทยานุสรณ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฉัตรอนงค์ คำดีราช (ภูโอบ)

เขาพระนอนวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ฉันทนา กองจันดา

เขาฉกรรจ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ฉันทนา ทองหอม

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉันทนา นามวงษา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ฉันทนา แก้วโกมล

มัธยมวัดหนองจอก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง ฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์ (จูมโสดา)

บ้านไร่วิทยา

เคมี
ป.โท