นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย จ

น.ส. จงกล ทองคำ

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จงกล ทะยะ

บ้านห้วยผึ้ง

เคมี
ป.โท

น.ส. จงจิตร เทียมทัด

บ้านหนองเชือก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง จงดี ต่อต้น (วัฒนราช)

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จงดี นพรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จงรัก นิรกิจ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาง จงเจตน์ ปิตาทะสังข์

สุรวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จตุพร งามสงวน

ช่องแคพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จตุพร พงศ์พีระ

ลิ้นฟ้าพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพร พิณแก้ว

กะเปอร์วิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จตุพร มั่นคง

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพล งามแม้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จตุพล วรินทรเวช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย จตุพล หาญดี

ท่าลาด

เคมี
ป.โท

นาย จตุพล แสนสุข

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย จตุภุช โลกายุทธ์

อุดรพิทยานุกูล

ชีววิทยา
ป.โท

นาย จตุรงค์ กมลเลิศ

ร่องคำ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุรงค์ บุญอาจ

โพธาวัฒนาเสนี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุรงค์ บุญเสือ

พิชัย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จตุรพร พันธ์งาม

บึงบูรพ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จตุรภัทร (วุฒินันต์) ประทุม

คำนาดีพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย จตุรวิทย์ มิตรวงศ์

ภูเก็ตวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จรงค์ คำสง

เบญจมราชานุสรณ์

ป.บัณฑิต

น.ส. จรรยา ดาสา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เคมี
ป.เอก

น.ส. จรรยา สาลี

เคมี
ป.โท

น.ส. จรรยารักษ์ กุลพ่วง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จรรยาลักษ์ ปาปะโพธิ์

คงคาราม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จรัญชัย อนุศาสน์

หนองแวงวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จรัญญา บัวใหญ่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จรัญญา เครือเขื่อนเพชร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จรัสพงษ์ มูลใจ

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ชีววิทยา
ป.โท

นาง จรัสศรี งามมาศ (จิณรักษ์)

ภัทรบพิตร

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จรัสศรี อังศุภนิช

สภาราชินี 2

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย จรัสเดช ชัชวาลย์

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จริญญา แสงประเสริฐ

นครสวรรค์

เคมี
ป.โท

น.ส. จริญา เข็มศิริ

ท่าเกษมพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จริฏฐ์ (ทินวัฒน์) พงษ์ทองเมือง

เบญจมราชาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จรินทร์ยา นาคบุตร (นวลเพชร)

วัดสถิตย์ชลธาร

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จรินทิพย์ คุ้มผล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง จริยา สังข์แก้ว

ป่าพะยอมพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จริยา กำลังมาก

ลำปางกัลยาณี

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จริยาภรณ์ บุญเฉลียว

บ้านนาจาน

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จริยาภรณ์ ป้อมสุข

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เคมี
ป.โท

น.ส. จริยาวดี คำแสน

สวงษ์วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จรูญรัตน์ เมืองโคตร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จรูญลักษณ์ วรโคตร

สารคามพิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย จอมศักดิ์ ปลอดภัย

สะนอพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรกฤษ เกื้อปัญญากูล

ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงศ์ เครือมั่น

บัวเชดวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงษ์ ตาลศรี

นามนพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงษ์ น้อยสีภูมิ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เคมี
ป.โท

นาย จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ

ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย จักรพงษ์ แผ่นทอง

ศรีกระนวนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย จักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์

โขงเจียมวิทยาคม

เคมี
ป.โท

นาย จักรพันธ์ พิรักษา

นางรอง

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย จักรพันธ์ ไชยสิทธิ์

นาจะหลวย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย จัตุพงศ์ ศุภศรี

กัลยาณีศรีธรรมราช

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง จันจิรา จุลรังสี (เครือกลัด)

ทุ่งกะโล่วิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. จันจิรา เขียวชะอุ่ม

บ้านห้วยน้ำขาว

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันจิรา เตารัตน์

ละลมวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันฉาย โสหา

หนองนาคำวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทนา มณีรัตน์

ลานสักวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จันทนา สุปิณะ

ห้องสอนศึกษา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ขจร มะลิจันทร์

บึงสามพันวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ฉาย กิตติ

จักรคำคณาทร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ฉาย เหน่คำ

เชียงดาววิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ฑิตา บุญแท่ง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง จันทร์ดา ชัยสุรินทร์(สุยะตา)

บ้านหนองห้วยฝาด

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทรา วรรณปะทัง

วังทรายพูนวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน

อมก๋อยวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ทิมา ภะวัง

รอข้อมูล

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์ธิรา ดวงจันทร์

บางสวรรค์วิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์ประภา เตจาคำ

ทาขุมเงินวิทยาคาร

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์พร โพธิ์หล้า

อนุบาลหนองแสง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์เพ็ญ ทวนขุนทด

ศึกษาต่อ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์เพ็ญ มาศแสน

สามชัย

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร

ชุมพลโพนพิสัย

เคมี
ป.โท

น.ส. จันทิมา จันทร์หนองฮี

น้ำโสมพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จันทิมา นามมุลตรี

อุเทนพัฒนา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา นามโชติ

บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา บุญเจริญ(รัตนวาร)

ตราษตระการคุณ

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา สิงห์บำรุง

โนนสมบูรณ์วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จันทิมา อิ๋วสกุล

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จันทิมา แตงทอง

ตราษตระการคุณ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. จันทเนตร นะสาโร

อนุกูลนารี

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จามจุรี ซำบุญมี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จามจุรี ท่อนจันทร์

สตรีศรีน่าน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. จามจุรี ไชยกิจ

อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จามรรัตน์ ถุงเงิน

พิจิตรพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จารีรัตน์ อรรถจรูญ

เสนา(เสนาประสิทธิ์)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย จารึก ขจรเจริญศักดิ์

ปทุมวิไล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. จารุณี ญาณสาร

โนนศิลาพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จารุณี ภูอาศัย

ห้วยเม็กวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. จารุณี มุระ

บางขุนเทียนศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง จารุณี รัตนพาหิระ (ถนอมสัตย์)

ชลราษฎรอำรุง

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. จารุพร ฐิตะสาร

มัธยมตระการพืชผล

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย จารุภัทร์ ซึงพานิช

ลาออก

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง จารุภา(นงค์ลักษณ์) หิรัญคำ(โสใหญ่)

ชุมชนหนองกุงวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต
[12 3  >>