นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ค

นาย คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก

ศึกษาต่อ

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คงศักดิ์ ขานทอง

น้ำหนาววิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คชกฤต สาสนะสุข

วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย คฑาวุธ อ่อนผุย

ประจักษ์ศิลปาคาร

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย คฑาวุธ เสียงล้ำ

โพธิ์ไทรวิทยา

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย คฑาไชย ทักษ์สิทธา

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย คณิต ครุฑขุนทด

มัธยมด่านขุนทด

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. คณิตา ศรีธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. คณิตา ศรีสุรัตน์

สำโรงวิทยาคาร

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. คณิตา แก้วทา

โคกม่วงประชาสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. คณิตา(คมขำ) จันทวงษ์

หนองแค(สรกิจพิทยา)

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. คณิษฐา จำนงจิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชีววิทยา
ป.โท

นาย คมกฤช จีนกุล

ประชาสงเคราะห์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง คมขำ ชมภูคำ (หงษ์กลาย)

ศรียานุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย คมพิเนต อู่เจริญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย คมศักดิ์ ปุ่นอุดม

บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย คมสันต์ อุดมศักดิ์

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต กอเฮง

แม่จันวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต บัวจีน

วังเหนือวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต แซ่โฮ่

จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ครรชิต แป้นหมึก

เมืองสุราษฎร์ธานี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ครองทรัพย์ เป็งขวัญ

วังเหนือวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ครองสุข ทากุ

ลืออำนาจวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. คริษฐา เสมานิตย์

ดัดดรุณี

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง คอดารียะห์ เสกเมธี (เจะเด็ง)

ชุมชนบ้านปาตา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. คอรีเยาะ เจ๊ะโซะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. คัทลียา ครองยุติ

เขื่องในพิทยาคาร

เคมี
ป.บัณฑิต

นาย คำนวน แก้วคำสอน

พังโคนวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. คำปัน พุทสะท้าน

จตุรมิตรวิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. คำสอน สีเพ็ง

บ้านโสกแสง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย คำแพง ตันติศิรินทร์

สหธาตุศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง คำไพย กำพรม (พานุสี)

เอราวัณวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. คีต์รามิลธ์ (กานต์สุดา) ปุรณะวิทย์ (เสลาหอม)

ห้องสอนศึกษา

ชีววิทยา
ป.โท

นาย คุณานนท์ เพิ่มพูน

โคกสำโรงวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต