นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ข

น.ส. ขจรรัตน์ ลิมปานนท์

มัธยมประชานิเวศน์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขจรศรี สุทธสังข์

ลองวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา จันทะไทย

อุดรพิทยานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. ขนิษฐา ญาสิทธิ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา บัวศรี

หันคาพิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ปาโท

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ผ่องแผ้ว

บ้านโคกก่อง

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ภักดีบุญ

สามัคคีศึกษา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา ศรีบุรินทร์

บางละมุง

เคมี
ป.โท

น.ส. ขนิษฐา ศิริกัณหา

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา สวรรค์พรม

น้ำโสมพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขนิษฐา อยู่สุข

บ้านลำตะคร้อ

ชีววิทยา
ป.โท

นาย ขยัน บุตรนามรักษ์

ราชสีมาวิทยาลัย2

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ขวัญ ตาใจ

นิยมศิลป์อนุสรณ์

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง ขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม (จิตร์ไทย)

มีนบุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญชนก กัญทาทอง

ทหารอากาศอนุสรณ์

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ขวัญชนก สุนทรสุข

ราชวินิตบางแก้ว

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ขวัญณภัทร (พวงพยอม) เทพอาจ

ทุ่งช้าง

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญตา บุตรอำคา

กุดชุมวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญยืน ฤทธิ์แดง

วังน้ำเย็นวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. ขวัญฤทัย มาระโภชน์

บ้านบึงตะกู

ชีววิทยา
ป.โท

นาง ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ (วงศ์ใหญ่)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ขวัญหทัย อาดนารี

ประจันตราษฎร์บำรุง

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญเมือง ชาติชำนิ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. ขวัญเรือน เสวกวรรณ์

ลานสักวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญใจ ชูสุน

ธารทองพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. ขวัญใจ ภาสพันธ์

ราชวินิตบางเขน

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. ขวัญใจ ระดาพันธ์

บ้านผาแก้ว

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ขันชัย กรวดงาม

บ้านโนนสวรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาย ขันทอง มาลาหอม

คำเจริญวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ขุนทอง คล้ายทอง

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เคมี
ป.บัณฑิต