นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ก

นาย กงจักร กองน้ำ

จิตรลดา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กชกร เถรว่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กชพร (อุบล) คาคำดวน

สว่างแดนดิน

เคมี
ป.โท

น.ส. กชพร รักเกาะรุ้ง

เวียงสระ

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กณิกา คำเครื่อง

ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกกาญจน์ แสงทอง

ชลบุรี (สุขบท)

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กนกขวัญ มารยาท

ยโสธรพิทยาคม

เคมี
ป.โท

น.ส. กนกพร จันตะ

ขุขันธ์

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร บุญนวน

นครสวรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร ประพฤติธรรม

วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร อุ่นเป็นนิจ

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร เจริญรัตน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน

กาญจนดิษฐ์

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกพร แซ่ซ่ำ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฟิสิกส์
ป.โท

นาง กนกภรณ์ วงศ์อ้าย(พุ่มรส)

ชุมชนบ้านเมืองงาย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกรวี (นิติยาภรณ์) วาฤทธิ์

วังไทรวิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง กนกวรรณ ชุนถนอม (วงษ์สวัสดิ์)

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ ตรีเดชา

ปราจิณราษฎรอำรุง

เคมี
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ ทุมนัส

คึมใหญ่วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง กนกวรรณ รอดท่าไม้ (ตันติธีระศักดิ์)

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ ศริญญาวัจน์

กระสังพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สาลีติด

มวกเหล็กวิทยา

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สุขใจ

ภูกระดึงวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กนกวรรณ สุธา

สิงห์บุรี

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ สุริฉาย

สิรินธรราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวรรณ เหลาคำ

พุทธิรังสีพิบูล

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกวลี มาละอินทร์

เพชรพิทยาคม

ป.โท

น.ส. กนกอร สีหปัญญา

ท่าบ่อ

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกเพ็ญ งามขำ

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนกเรขา รักษ์ชนม์

คลองลานวิทยา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐกา เทพจันตา

สตรีศรีน่าน

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐา งามระหงส์

ศรีราชา

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กนิษฐา ดวงจิตต์

เสิงสาง

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง กนิษฐา มูลสาร (ชื่นตา)

เมืองกลางประชานุกูล

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กนิษฐา รัตน์น้ำหิน

ยาบหัวนา

เคมี
ป.โท

น.ส. กนิษฐา โนนสูง

กำแพง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กมล สุขไมตรี

เคหะชุมชนลาดกระบัง

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กมล แก้วอ่อน

สิงห์บุรี

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาง กมลกาญจน์ บรรทร (นพโสภณ)

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 313

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กมลกานต์ ศรีธิ

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กมลชนก เชื้อเมฆ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กมลทิพย์ ชมชาติ

วัดสังฆวิถี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลทิพย์ บริบูรณ์

โพนทองวิทยายน

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลนุช ไชยมัชชิม

ศึกษาประชาสามัคคี

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กมลรัตน์ ฉิมพาลี

ถนนหักพิทยาคม

ชีววิทยา
ป.เอก

น.ส. กมลา ศรีเจริญ

กำแพงวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กมลเทพ มีคำ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย กรกช จันทร์บุญพิทักษ์

เบตง(วีระราษฎร์ประสาน)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรกช วิจิตรสงวน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

นาง กรชนก เลิศรุ่งเรืองชัย (จินดาอินทร์)

หนองหญ้าไซวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาง กรฎา โถวสกุล(ศรีทองจรัสกุล)

เทศบาลวัดอุปนันทาราม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรณิกา กันทะมา

หนองกี่พิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรณิกา ผิวล่อง

เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 313

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาย กรณิศ พวงลูกอิน

สามโก้วิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กรประภา สระแก้ว (ลูกจันทร์)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชีววิทยา
ป.โท

น.ส. กรภัคมน (เสทียน) วึกประโคน

สูงเนินพิทยาคม

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กรรณิกา คำมา

เลยสว่างวิทยาคม

เคมี
ป.บัณฑิต

นาง กรรณิกา จันทรวงค์ (ม่วงแนม)

จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง กรรณิกา อัมภรัตน์ (ศรีอินทร์)

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ คืนดี

พังเคนพิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ รินจ้อย

ดงเจนวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.โท

น.ส. กรรณิการ์ วงศ์กลม

อุดมดรุณี

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

นาง กรรณิการ์ อ่อนน้อม(ชัยชาญ)

บ้านปราสาทเบง

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กรรณิการ์ เจริญจาด

ประจวบวิทยาลัย

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

ระยองวิทยาคม

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กรรณิการ์ ใจหาญ

สระโบสถ์วิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กรวิทย์ เกื้อคลัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กรวิภา ดาวดี

อู่ทองศึกษาลัย

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์

หนองขาหย่างวิทยา

ฟิสิกส์
ป.โท

น.ส. กรองกาญจน์ วงศ์เครือวัลย์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กรองกาญจน์ แก้วนิมิตร

เลิงนกทา

เคมี
ป.โท

นาย กรีฑา แก้วคง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟิสิกส์
ป.เอก

นาย กรุง(กิตติ์ดนัย) แจ้งแสงทอง

หนองเสือวิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กรไกร ภูมิไสว

โพธิธรรมสุวัฒน์

เคมี
ป.โท

นาย กฤตภัค (วุฒิไกร) โคตรหานาม

หนองหานวิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กฤติน (สรพล) วรรณเกษม

บ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤติยา คำเพราะ

บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤติยา พลหาญ

ผาน้ำทิพย์วิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.โท

น.ส. กฤติยา ราชสีห์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาง กฤติยา เดี่ยวพิทักษ์สกุล (เกษแก้ว)

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

คณิตศาสตร์
ป.โท

นาย กฤษกร ปาสาใน

ศึกษาต่อ

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษฎา ทองเชื้อ

คอมพิวเตอร์
ป.โท

นาย กฤษฎา บุญศรี

พนัสพิทยาคาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษฎา พนันชัย

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

เคมี
ป.โท

นาย กฤษฎาพงษ์ สุตะ

เมืองลีประชาสามัคคี

ฟิสิกส์
ป.โท

นาย กฤษณะ คงอินทร์

นาสาร

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษณะ ทุมซ้าย

ราชประชานุเคราะห์ 27

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

นาย กฤษณะ ระวิโรจน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ชีววิทยา
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา จองมน

สันทรายวิทยาคม

คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา นินทรกิจ

เคมี
ป.โท

น.ส. กฤษณา พันธ์สวัสดิ์

นาโปร่งประชาสรรค์

เคมี
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา เหล่าเขตกิจ

หนองกรดพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต

น.ส. กฤษณา โลหการก

ป่าไม้อุทิศ 4

เคมี
ป.เอก
[12 3  >>