การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2558

 การประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน สควค. ขอให้นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยที่ตนสมัคร  สำหรับผู้ไม่ปรากฎชื่อในประกาศของมหาวิทยาลัย  ขอให้รอประกาศเพิ่มเติมจาก สสวท. ทางเว็บไซต์ psmt.ipst.ac.th ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล และรายชื่อที่ถูกต้อง  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘"

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 58

รายงานผลการศึกษา

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ให้กับท่านเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อติดตามผลการศึกษา สสวท. จึงขอให้ผู้รับทุนรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th/index.php/features/form พร้อมแนบหนังสือรายงานผลการศึกษาของข้าราชการครู (ล่าสุด) ที่ท่านได้รายงานให้กับสำนักงาน เขตการศึกษาต้นสังกัดของท่านทราบ ไปยัง สสวท. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ตรวจสอบรายชื่อนิสิต นักศึกษารุ่น 1 และ รุ่น 2

“ศูนย์มหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบรายชื่อนิสิต นักศึกษา รุ่น ๑ และ ๒ และ แจ้งรายชื่อนิสิต นักศึกษา เข้าศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  ได้ที่นี่”  

http://bit.ly/1wqEYNB