เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ พัฒนา กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2556


           โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้าน พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการ สสวท. นำคณะผู้บริหารและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2555   ณ  หน้ากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์ ใช้ Social Media โดนใจเด็ก

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ผลงานครูไทยสู่สายตานานาชาติ

วันนี้พามารู้จักคุณครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง จากโรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เจ้าของผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากมาย เจ้าของดีกรีการศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เคยได้รับทุนโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Training of the trainers โครงการพัฒนาครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ Asian University ทุนฝึกอบรมหลักสูตร ICT Innovation Training Programmer for Thai Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

จากการเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมในโรงเรียน เป็นศิษย์โปรดของคุณครูผู้สอนหลายวิชาที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ได้ฝึกฝนประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก  สู่เส้นทางความเป็นครูที่ตั้งใจพัฒนาตนเองและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนกลายมาเป็นครูมืออาชีพในวันนี้

ผลงานของครูกอบวิทย์ มีทั้งผลงานวิจัยในชั้นเรียนหลายเรื่อง  ผลงานการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอน เช่น เพลงลมบก ลมทะเล เพลงกรด เบส สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองพลังงานน้ำตก แบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ ในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์  โลก และดวงจันทร์ ฯลฯ

และล่าสุด  ผลงานแห่งความภาคภูมิใของครูกอบวิทย์ คือ เป็นผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ICT ตามทักษะการคิดของบลูม ผสมผสานกับการใช้ Social Media เพื่อการเรียนรู้ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ภายใต้ชื่อ Learning with ICT, Biotechnology issues

นวัตกรรมนี้เพิ่งได้รับรางวัล Country Winner  ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับโลก “Microsoft Partners in Learning Asia & Pacific Forum 2012” ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี 2555 และยังเป็นผู้แทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับโลก “Microsoft Partners in Learning Global Forum 2012” ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2555 อีกด้วย

“จากปัญหาส่วนใหญ่ที่นักเรียนขาดทักษะในการคิดและการใช้ ICT ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผม ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ คิดว่า เราจะมีส่วนอย่างไรในการพัฒนานักเรียน อย่างน้อยก็พัฒนาจากนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้สอน แล้วเป็นต้นแบบให้กับครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นให้ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง”

ครูกอบวิทย์เล่าต่อไปว่า การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ ได้ดำเนินการและพัฒนาไปทีละขั้น โดยเริ่มจากการนำ ICT ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน จากนั้นเผยแพร่ และแบ่งปันผลงานเหล่านั้น ด้วย Social Media สุดฮิตต่างๆ เช่น blog Facebook  twitter  ซึ่งการเผยแพร่ และแบ่งปันผลงานสู่สาธารณะนี้เอง ที่ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนอีกมากที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน แสดงความคิดเห็น จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมมือ และเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด้านผลตอบรับจากนักเรียน จากการประเมินตามสภาพจริงและประเมินทดสอบจากใบงาน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคตได้ แต่ข้อควรคำนึงคือ เมื่อครูนำ Social Media มาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ครูควรสนใจนักเรียนให้มากขึ้น เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาจทำให้นักเรียนไขว้เขวและไม่มีสมาธิในการเรียนได้ ซึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ ไม่เพียงแต่เป็นต้นแบบของครูวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ถือว่าเป็นต้นแบบของครูทุกกลุ่มสาระ ในการนำแนวคิดไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป

สำหรับสิ่งที่ครูกอบวิทย์ ได้ทิ้งท้ายไว้ ก็คือ “ในฐานะที่เราเป็นครูยุคใหม่ ไม่ว่าจะเกิดยุคไหน สิ่งสำคัญเราต้องก้าวทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี ท้ายที่สุด เราคงจะยืนอยู่ตามลำพังไม่ได้แล้ว ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษ ความรู้ สมรรถนะ และเรื่องของทักษะต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กันไป”

สำหรับครูที่สนใจนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Learning with ICT, Biotechnology issues สามารถพบกับ ครูกอบวิทย์ได้ที่งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร. 21) และการประชุมวิชาการนานาชาติ International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2013 (ISMTEC2013) ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ หรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนวิทย์ผ่านเว็บกับครูกอบวิทย์” ได้ที่เว็บไซต์ http://teacherkobwit2010.wordpress.com

 
 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๔ เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. มีความขยั่นหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๗. มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
หลักฐานการสมัคร
๑. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท (สำเนาเอกสารการโอนเงินผ่านธนาคาร)
๒. ใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.๑ และ ม.๒ (เอกสาร ปพ.๑) ตัวจริง หรือสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาเรียบร้อย
๓. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นประกาศเกียรติบัตรรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ ๓
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
๑. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ี่
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๔๒ เขตพื้นทีู่่ี่
๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑
    ต่อ ๒๓๑๒ หรือ www.ipst.ac.th
สิทธิในการสมัครเข้าศูนย์โรงเรียน พสวท.
สิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. กำหนดให้เป็นไปตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
โรงเรียนในจังหวัดที่ผู้สมัครกำลังศึกษา สิทธิในการสมัครเข้าศูนย์โรงเรียน พสวท.
1. ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
(26 จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
1.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ (รับ 6 คน)
2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(รับ 6 คน)

3.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
(รับ 6 คน)

4.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
(รับ 6 คน)
2. ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (รับ 12 คน) 
2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (รับ 12 คน)
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (รับ 14 คน) 
2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา (รับ 14 คน)
4. ภาคใต้ (14 จังหวัด)
กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (รับ 12 คน) 
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับ 12 คน)
วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
๑. กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๒. สั่งพิมพ์ใบสมัครและลงนามรับรองการสมัคร โดยผู้อำนวยการ หรือ ครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษา หรือ ผู้ปกครอง กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย
๓.๑ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
๓.๒ กรณีที่ครอบครัวผู้สมัครมีฐานะยากจน สามารถยื่นหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่รับรองว่าครอบครัวผู้สมัครมีฐานะยากจนจริง เพื่อขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
๔. ส่งใบสมัครในข้อ ๑ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ และสำเนาการชำระเงิน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
สาขา พสวท. และ สควค. (สมัครสอบทุน พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ ๙๒๔ สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
๕. สสวท. จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นเอกสาร และจัดส่งบัตรประจำตัวสอบให้แก่นักเรียนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ทั้งนี้ หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นใบสมัคร สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลการสอบทั้งหมดโดยผู้สมัครไม่สามารถร้องขอค่าสมัครคืนได้
สถานที่สอบ
กรุงเทพมหานคร จัดสอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค จัดสอบ ณ โรงเรียนศูนย์สอบทุน พสวท. ของแต่ละจังหวัด(ตามเอกสารแนบท้าย)
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก 
นักเรียนผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ ศูนย์สอบทุน พสวท. ในจังหวัดที่ศึกษาอยู่ ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวสอบ โดยในวันสอบให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ สสวท. จัดส่งให้ หรือ บัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบออนไลน์พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย
รอบที่ ๑ สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.รายละเอียดดังนี้ 
เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
09.00 – 11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3
12.30 – 15.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ของ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3
การตรวจข้อสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ จะใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ กำหนดให้นักเรียนระบายคำตอบในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์โดยใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบ และวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา ดังนั้นนักเรียนต้องเตรียมเครื่องเขียน ดินสอ 2B หรือ BB ปากกาลูกลื่น และยางลบมาในวันสอบด้วยตนเอง

 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ เป็นเกณฑ์ตัดสิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๑ ใน วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th
รอบที่ ๒ สอบวัดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
นักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่าน ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบวัดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครสอบไว้วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ๑๐ ศูนย์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th