เชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การเตรียมความพร้อมและโอกาสของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

            การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ ตลอดจนนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์ นอกจากนั้น เพื่อนำความรู้ในด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาในระดับชาติ และเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และเครือข่ายระดับชาติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมเสนอบทความในการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ Research Chair Grant

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ Research Chair Grant เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556


           งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย สนับสนุนปีละ 2 ทุน ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

เชิญครูทั่วประเทศ ส่งแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ชิงรางวัลรวม 1 ล้านบาท

           สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ และเครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “การประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม” ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award Season1 : TTA)

5 ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตที่ต้องจับตามองในปี 2013

IEEE Computer Society ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่ควรจับตามองในปี 2013 ไว้ดังนี้

1. Internet of Things (IoT) จะมีการใช้งานที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
            จากการคาดการณ์ในปี 2012 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ กว่าแสนล้านชิ้นจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบ IoT ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ ทั้งจากในบ้าน และสำนักงาน หรือจากที่ใดก็ตาม ในการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน การเปิดปิดไฟ การสั่งให้เครื่องทำกาแฟเริ่มต้มกาแฟ ตรวจสอบรายการบันทึกสุขภาพ ฯลฯ แต่ก่อนที่ IoT จะเป็นจริงขึ้นมานั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ก่อน เช่น ระบบตรวจจับ (Censors) รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และระบบฝังตัวคอมพิวเตอร์ บริษัท Microsoft และ Cisco ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้ และในปี 2013 เทคโนโลยีนี้จะมีการพูดถึงมากขึ้น และจะมีการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้ IoT สามารถนำมาใช้ได้จริงมากขึ้น

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2557)


          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อ เนื่อง นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความสำคัญในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามา มีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย